Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej kl. V-VII - Regulamin

 

Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej,

kl. od V do VII

Pt:

„Duch, który umacnia miłość”

w roku szkolnym 2017/2018

Konkurs organizowany jest przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Partnerzy: Wydział Katechetyczny Diecezji Rzeszowskiej, Ruch Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej

 

R E G U L A M I N

§ 1

Postanowienie ogólne

1.   Cel konkursu:

- Wdrażanie w lekturę Pisma św. i zachęcenie do pogłębienia jego znajomości

- Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej

- Stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień

- Promocja najzdolniejszych i najbardziej pracowitych dzieci, ich katechetów oraz szkół, które reprezentują

 1. Konkurs w znacznej mierze pokrywającej się terytorialnie z Województwem Podkarpackim oraz obejmującej część Województwa Małopolskiego.

§ 2

Etapy konkursu

1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:

-          etap szkolny,

-          etap rejonowy,

-          etap diecezjalny

2. Jeżeli na konkurs zgłosi się mała ilość szkół to wówczas etap rejonowy zostanie pominięty.

3. Na każdym etapie konkursu przewiduje się test wyboru oraz test uzupełnień.

4. Zasady kwalifikacji do kolejnego etapu:

Z etapu szkolnego do etapu rejonowego kwalifikuje się po 3 (trzech) najlepszych uczniów z danej szkoły pod warunkiem uzyskania przez nich minimum 60 procent maksymalnej liczby punktów.

W razie zdobycia przez kilku konkursowiczów tej samej ilości punktów, a w wyniku tego liczba dzieci, które osiągnęły największą ilość punktów przekracza ustaloną w regulaminie konkursu, należy we własnym zakresie dokonać rozstrzygnięcia (np. poprzez konkurs ustny) tak by do kolejnego etapu zakwalifikowała się tylko wymagana ilość najlepszych uczniów.

Z etapu rejonowego do diecezjalnego kwalifikuje się 70 najlepszych uczniów w skali diecezji.

Komisja konkursowa posiada dodatkową pulę miejsc. Może je rozdzielić pomiędzy uczestników, którzy w skali diecezji osiągnęli największą liczbę punktów, a bezpośrednio nie zakwalifikowali się do kolejnego etapu.

5. Miejsce przeprowadzenia konkursu:

- Etap szkolny – na terenie szkoły, która bierze udział w konkursie

- Etap rejonowy - zostanie przeprowadzony w miejscach wyznaczonych przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej.

- Etap diecezjalny – zostanie przeprowadzony w miejscu wyznaczonym przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej.

6. O kolejności miejsc w konkursie na etapie szkolnym, rejonowym i w finale diecezjalnym decyduje ilość zdobytych punktów.

 

§ 3

Literatura obowiązkowa:

 1. Zakres materiału: Ewangelia według św. Mateusza

Pytania konkursowe będą przygotowane na podstawie Biblii Tysiąclecia wyd. V.

 1. Wymagania na poszczególne etapy:

- Na etapie szkolnym obowiązuje znajomość następujących fragmentów:

1,18-25; 3,13-17; 4,18-22; 5,1-12; 6,5-18; 7,7-11; 9,14-17; 10,34-42; 12,31-37; 13,44-46; 14,1-12; 16,24-28; 17,1-8; 19,13-15; 22,34-40; 25,31-46; 26,26-30; 27,11-14; 27,32-33; 27,45-50; 28,1-10; 28,16-20

- Na etapie rejonowym obowiązuje znajomość następujących fragmentów: - Zostaną podane po zakończeniu etapu szkolnego.

- Na etapie diecezjalnym obowiązuje znajomość całej Ewangelii według św. Mateusza plus wstęp do Ewangelii św. Mateusz z Biblii Tysiąclecia wyd. V.

§ 4

Termin konkursu

 1. Zgłoszenia do konkursu - do 14 lutego 2018 r.  Po terminie lista szkół, które zgłosiły się do Konkursu będzie wywieszona na stronie Internetowej Dzieła Biblijnego (zakładka – Dzieło w Diecezjach – Rzeszowska - materiały biblijne) oraz stronie Internetowej Diecezji Rzeszowskiej. Szkoły podstawowe przesyłają skan załączonej deklaracji udziału w konkursie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można przesłać załączoną deklarację udziału w konkursie pocztą na adres: Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej, 35-302 Rzeszów, ul. Witolda 11a. Rzeszów z dopiskiem: KONKURS.
  1. Pytania konkursowe na etap szkolny i rejonowy zostaną przesłane na adres mailowy szkoły biorącej udział w konkursie lub organizującej etap rejonowy 2 dni przed terminem Konkursu.
  2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach:

-  etap szkolny: 28.02.2018 r.

-  etap rejonowy: 13.04.2018 r.

-  finał diecezjalny: 25.05.2018 r.

Szkoła Podstawowa po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych w dniu przeprowadzenia konkursu lub nazajutrz przesyła protokół wraz z wynikami na podany adres mailowy (§ 4, punkt 1) lub pocztą do siedziby Komisji Konkursowej (adres - patrz § 4, punkt 1). Odpowiedzialnym za przesłanie protokołu jest Przewodniczący Komisji.

Diecezjalna Komisja Konkursowa w późniejszym terminie wyznaczy miejsca przeprowadzenia etapu rejonowego.

Przewodniczący Komisji Konkursowej z etapu rejonowego przesyła protokół z wynikami w dniu przeprowadzenia konkursu lub nazajutrz na podany adres mailowy (§ 4, punkt 1) lub pocztą do siedziby Komisji Konkursowej (adres - patrz § 4, punkt 1).

Prace konkursowe z etapu rejonowego pozostają do wglądu u Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej do dnia 25.05.2018 r.

 

& 5

Komisje konkursowe

 1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły podstawowej która powołuje Szkolną Komisję Konkursową w porozumieniu z Katechetą.
 2. Rejonowe Komisje Konkursowe tworzą katecheci uczniów, którzy biorą udział w konkursie na etapie rejonowym. Przewodniczącym Komisji jest Katecheta, odpowiadający za etap rejonowy, którego powołuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej.
 3. Diecezjalną Komisję Konkursową tworzą osoby wyznaczone przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej.

§ 6

Nagrody

Diecezjalna Komisja Konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

 

§ 7

Uwagi końcowe

 1. Decyzje Komisji Konkursowych poszczególnych etapów są ostateczne.
 2. Członkowie Komisji Konkursowych wykonują swoją pracę społecznie.
 3. Nie pokrywa się kosztów związanych z dojazdem na konkurs.
 4. Prosi się wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby zachęcili uczniów do licznego udziału w konkursie.
 5. Regulamin Konkursu oraz formularz Karty zgłoszeniowej jest dostępny na internetowej stronie Dzieła Biblijnego (biblista.pl – Dzieło Biblijne Start - Dzieło w Diecezjach – Rzeszowska – Konkursy Biblijne) oraz Internetowej stronie Diecezji Rzeszowskiej.
 6. Załączniki: Karta zgłoszeniowa, Wzór protokołu, Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych).

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Pieczęć szkoły

 

 

        Miejscowość, data

 

 

 

e-mail …………………………..

………………………

                                                                                                                                                                                                        

 

DEKANAT ………………………………

                                                                                          

                              

 

 

 

Komisja Konkursowa

 

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II

w Diecezji Rzeszowskiej,

ul. WITOLDA 11A
35 - 302 RZESZÓW

 

 

Zgłoszenie

            Zgłaszam naszą szkołę do udziału w Konkursie Wiedzy Biblijnej dla Szkół Podstawowych Diecezji Rzeszowskiej kl. od V do VII pt. „Duch, który umacnia miłość” organizowanym przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej w roku szkolnym 2017/2018.

           

                                                                                                                                               ................................                                                                            podpis Dyrektora

 

 

 

 

 

 

Protokół

 

Pieczęć szkoły                                                                                        

                                                                                                                                       Miejscowość, data

                                                                                                                                   …………………………

Protokół

 

etapu ……………………

Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej 2017/18

dla Szkół Podstawowych, klasy od V do VII

pt. „Duch, który umacnia miłość”

 

 

W dniu ………………….. w Konkursie Biblijnym w Szkole Podstawowej ……………………..………… ..........................................................................      …………………………………………..………………………… odbył się etap ……………………...……........... w którym wzięło udział ………..…. dzieci.

Szkolna (Rejonowa)[1] Komisja Konkursowa w składzie: ..………………………………………………………………………….........................................................

……………………………………………………………………………………………..…………………..

stwierdziła następujące wyniki:

Miejsce Imię i nazwisko Klasa Liczba pkt-ów Szkoła
1.        
2.        
3.        
       
       
       
       
       
       
       

Podpisy Komisji Konkursowej:

 

 

 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w Konkursie Biblijnym:

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., a także z dnia 13.06.2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka............................................................................................................................... ucznia...............................................................................................................................................,    do celów związanych z jego

                                       (nazwa szkoły wraz z miejscowością)

udziałem w Konkursie Biblijnym pt. „Duch, który umacnia miłość” organizowanym przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej w roku szkolnym 2017/2018, co w razie awansu do kolejnych etapów Konkursu wiąże się z wyrażeniem zgody na publikowanie jego imienia, nazwiska, szkoły, klasy, ilości zdobytych punktów oraz zajętego w Konkursie miejsca w środkach masowego przekazu. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

                                                                          

………………………………                                                                                                                                                                            …..…………………………..

   Miejscowość, data                                                                                                                                                          Podpis Rodzica/ (Opiekuna prawnego)                      

 


[1] Niepotrzebne skreślić