Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej, kl. I-IV - Regulamin

 

 

REGULAMIN PLASTYCZNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO

w roku szkolnym 2017/2018

pt:

„Duch, który umacnia miłość”

 

Konkurs organizowany jest przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Partnerzy: Wydział Katechetyczny Diecezji Rzeszowskiej, Ruch Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej.

 

§ 1

Postanowienie ogólne

 1. 1.Cele konkursu:

- Wdrażanie w lekturę Pisma św.

- Kształtowanie umiejętności odbioru i plastycznej prezentacji wybranych tekstów biblijnych

- Kształtowanie wrażliwości artystycznej

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas od I do IV Diecezji Rzeszowskiej w znacznej mierze pokrywającej się terytorialnie z Województwem Podkarpackim oraz obejmującej część Województwa Małopolskiego.
  1. Konkurs posiada 2 kategorie wiekowe: kl. od I do II („młodsza”) i od III do IV („starsza”).
  2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na arkuszu formatu A3 w której uczeń zaprezentuje wybrany prez siebie temat:

   a) Przybycie mędrców Mt 2,1-22

   b) Chrzest Jezusa Mt 3,13

   c) Rozesłanie Dwunastu Mt 10,1-16

   d) Ukrzyżowanie Jezusa Mt 27,35-38.45-50

   e) Ukazanie się we Galilei i rozesłanie na cały świat Mt 28,16-20

 

 1. Wymagania dotyczące prac:

a) Technika prac: dowolna płaska na kartce bloku technicznego A3

b) Praca powinna być:

- samodzielna i indywidualna

            - podpisana z przodu w dolnym lewym rogu: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły, klasa, temat pracy. Wielkość czcionki: 13, rodzaj czcionki: Arial.

 

§ 2

Etapy konkursu

 

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

- Etap szkolny – Komisja Szkolna dokona oceny prac i przekaże 3 (trzy) najlepsze z każdej kategorii wiekowej („młodszej” i „starszej”) do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie na adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY.

Do pracy należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ z pieczęcią szkoły wg załącznika, PROTOKÓŁ z etapu szkolnego oraz ZGODĘ rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka na publikację w środkach masowego przekazu: imienia, nazwiska, wizerunku, klasy, szkoły, nazwy miejscowości pochodzenia dziecka oraz zdobytego miejsca w Konkursie (prace bez karty zgłoszeniowej, protokołu oraz zgody rodziców nie będą brane pod uwagę).

- Etap diecezjalny – powołane przez organizatorów Jury dokona oceny prac.

Informacja o nagrodzonych uczniach, adresie miejsca w którym zostaną im wręczone nagrody, zostanie przekazana do szkoły drogą telefoniczną lub mailową.

§ 3

Termin konkursu

 1. Prace z etapu szkolnego powinny zostać przekazane do dnia 29.01.2018 r. na adres podany w § 2.
 2. Termin rozstrzygnięcia Konkursu na etapie Diecezjalnym: 12.02.2018 r.
 1. Rozdanie nagród 23.02.2018 r.

Opiekunowie wraz z nagrodzonymi dziećmi powinni zgłosić swoje przybycie do dnia    

                           na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bądź pocztowy: Ks. M. Dzik, 36-007 Krasne, Malawa 516

 

& 4

Komisje konkursowe

 1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły podstawowej, która powołuje Szkolną Komisję Konkursową w porozumieniu z Katechetą. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za przesłanie 3 najlepszych prac z Kartą zgłoszeniową na adres podany w § 2.
 2. Diecezjalną Komisję Konkursową tworzą osoby wyznaczone przez Dzieło Biblijne Diecezji Rzeszowskiej.

§ 5

Nagrody

Diecezjalna Komisja Konkursowa przyznaje nagrody oraz wyróżnienia. Możliwa wystawa nagrodzonych prac w Millenium Hall w Rzeszowie.

 

§ 6

Uwagi końcowe

 1. Decyzje Komisji Konkursowych poszczególnych etapów są ostateczne.
 2. Członkowie Komisji Konkursowych wykonują swoją pracę społecznie.
 3. Nie pokrywa się kosztów związanych z dojazdem na konkurs.
 4. Prosi się wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby zachęcili uczniów do licznego udziału w konkursie.
 5. Regulamin Konkursu oraz formularz Karty zgłoszeniowej jest dostępny na internetowej stronie Diecezjalnej Dzieła Biblijnego (biblista.pl – Dzieło Biblijne Start - Dzieło w Diecezjach – Rzeszowska – Konkursy Biblijne) a także stronie Internetowej Diecezji Rzeszowskiej.
 1. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu (istnieje możliwość zwrotu wykonanej pracy, ale trzeba się po nią zgłosić osobiście u Organizatora Konkursu).
 1. Załączniki: Karta zgłoszeniowa, Wzór protokołu, Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych

Informacji na temat Konkursu udziela ks. M. Dzik

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Pieczęć szkoły

 

 

Miejscowość, data

 

 

 

e-mail …………………………..

………………………

                                                                                                                                                                                                        

DEKANAT ……………………………………………                                                                          

                                

 

 

 

Komisja Konkursowa

 Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II

w Diecezji Rzeszowskiej,

ul. WITOLDA 11A
35 - 302 RZESZÓW

 

 

Zgłoszenie

            Zgłaszam naszą szkołę do udziału w Plastycznym Konkursie Biblijnym dla dzieci szkół podstawowych, kl. od I do II i od III do IV pt. „Duch, który umacnia miłość” organizowanym przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej w roku szkolnym 2017/2018.

           

                                                                                         podpis Dyrektora

 

 

 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w Konkursie Biblijnym:

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., a także z dnia 13.06.2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka...............................................................................................................................ucznia..................................................,  do celów związanych z jego

                                                                                                                                                                                                 (nazwa szkoły wraz z miejscowością)

udziałem w Konkursie Biblijnym pt. „Duch, który umacnia miłość” organizowanym przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej w roku szkolnym 2017/2018 co w razie zdobycia nagrody lub wyróżnienia wiąże się z wyrażeniem zgody na publiczne wykorzystanie pracy konkursowej i danych Uczestnika dla potrzeb konkursu (imię i nazwisko, szkoła, klasa, zdobyte miejsce) i informowania o nim w środkach masowego przekazu oraz podczas wystawy pokonkursowej. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

                                                                          

                       

   Miejscowość, data                                                                                                                                                      podpis Rodzica/ (Opiekuna prawnego)                          

 

 

 

 Protokół

Pieczątka szkoły                                                                                                                                                                                                  Miejscowość, data

                                                                                                                   

Protokół

Biblijnego Konkursu Plastycznego Diecezji Rzeszowskiej

dla dzieci Szkół Podstawowych klasy od I do IV

pt. „Duch, który umacnia miłość”

 

 

W dniu ………………….. w Konkursie Biblijnym w Szkole Podstawowej ………………...               …………………………………………..………………………… wzięło udział …..........…. dzieci.

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: ..………………………………………………………………………........................................…………………………………………………………………………………………………..

dokonała następującego rozstrzygnięcia:

Grupa „młodsza”

Miejsce Imię i nazwisko laureata Klasa

Imię i nazwisko opiekuna, telefon,

e - mail

1.

 

     

2.

 

     

3.

 

     

 

Grupa „starsza”

Miejsce Imię i nazwisko laureata Klasa

Imię i nazwisko opiekuna, telefon,

e - mail

1.

 

     

2.

 

     

3.

 

     

Podpisy Komisji Konkursowej: