Zaliczenie roku akademickiego TUB 2019/20

Zaliczenie roku akademickiego 2019/2020

Należy wybrać i opracować jeden temat. Napisane opracowania (w wersji elektronicznej) przesyłamy na adres mailowy sekretariatu Dzieła Biblijnego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Katedra Egzegezy Narracyjnej Ksiąg Historycznych Starego Testamentu

Temat: Sposoby i przestrzenie kontaktu Dawida z Bogiem podczas ucieczki przed Saulem (1 Sm 18-27)

Plan pracy

 • Wskazanie passusów, w których Dawid odnosi się do Boga
 • Omówienie miejsc i kontekstów, w których Dawid odnosi się do Boga
 • Omówienie sposobów kontaktu Dawida z Bogiem (słowa, czynności, gesty, słuchanie)
 • Wnioski (specyfika tego kontaktu, częstotliwość, efekty w postawie Dawida, rzutujące na kształt tej relacji)

 

II. Katedra Egzegezy Ksiąg Mądrościowych

Temat: Nowotestamentowa recepcja przesłania Księgi Mądrości.

Plan pracy:

 • Kontekst powstania i główne idee teologiczne Księgi Mądrości
 • Bezpośrednie nawiązania do Księgi Mądrości w Nowym Testamencie (skupić się na frazeologii i motywach tematycznych w Ewangelii wg św. Jana oraz w listach Pawłowych)
 • Chrześcijańska (popaschalna) lektura Księgi Mądrości: omówić sens pełniejszy, jaki otrzymują opisy prześladowania sprawiedliwych przez bezbożnych z perspektywy męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa
 • Aktualizacja: przesłanie Księgi Mądrości dla współczesnych chrześcijan

 

III. Katedra Egzegezy Pięcioksięgu

Temat 1 (do wyboru)Dekalog w Księdze Powtórzonego Prawa".

 • W eseju na podstawie Pwt 5,1-5 opisz charakter Przymierza Synajskiego i Dekalogu.
 • Zwróć uwagę na i przeanalizuj poszczególne przykazania (Pwt 5,6-21).
 • Gdzie Dekalog w Księdze Powtórzonego Prawa różni się od Dekalogu w Księdze Wyjścia?
 • Gdzie interpretacja historyczna różni się od współczesnej?
 • Jaka jest wartość i znaczenie przykazań Dekalogu dla współczesnego człowieka?

 

Wymagania: max. 5 str. A4, Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy normalne.

Materiały: wykłady zamieszczone na stronie TV Trwam; Katechizm Kościoła Katolickiego (2052-2557)

Temat 2 (do wyboru)Świętowanie szabatu - niedzieli w perspektywie biblijnej

 • Ustanowienie szabatu i jego teologia według Rdz
 • Szabat w Dekalogu jako znak wyzwolenia
 • Niedziela nowym szabatem - znaczenie dnia świętego

 

Lektury: artykuły z Verbum Vitae, podane na stronie portalu Tv Trwam (link poniżej)

IV. Katedra Filologii Biblijnej

Temat: Pojęcia chesed i rachamim jako dwie odsłony Bożego miłosierdzia w Stary Testamencie

Plan pracy:

 • Wyjaśnienie pojęć chesed i rachamim
 • Wskazanie miejsc wystąpień pojęć chesed i rachamim
 • Szersze omówienie wybranych fragmentów (jednego dla chesed i jednego dla rachamim)
 • Odniesienie do encykliki św. Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu Dives in misericordia

 

Lektura:

Jan Paweł II, Encyklika o Bożym miłosierdziu Dives in misericordia (zwł. rozdział III)
Henryk Witczyk, Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki, Kielce: Jedność 2015.
Mariusz Szmajdziński, „Miłosierny i łaskawy…”. Funkcjonowanie synajskiego wyznania wiary (Wj 34,6-7) w zbiorze Dwunastu Proroków, w: Oblicza miłosierdzia w Biblii, red. J. Jaromin, Bibliotheca Biblica, Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2016, s. 71-96.

V. Katedra Teologii Biblijnej Nowego Testamentu

Temat: Tożsamość Jezusa z Nazaretu w świetle J 6-8.

Plan pracy:

 • Sytuacje historyczne służące jako kontekst manifestacji tożsamości Jezusa z Nazaretu
 • Treść formuł objawiających Osobę Jezusa jako Mesjasza
 • Treść wypowiedzi objawiających Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego

 

Lektura:

H. Witczyk, Tajemnica Jezusa – Mesjasza i syna Bożego, który stał się człowiekiem (J 1,1-14), Studia Theologica Ottoniana 1/2018, s. 59-106; (https://www.google.com/search?q=Witczyk+Logos&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab)
H. Witczyk, Kościół Syna Bożego, Kielce 2012.
H. Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji, Kielce 2011.
H. Witczyk, Błogosławieństwo wiary. Od posłuszeństwa Abrahama do wiary Piotra i Kościoła, Kielce, wyd. Jedność 2015.

Link do wybranych lektur