Zakończenie VIII roku wykładów Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego

W dniu 26.06.2021 odbyło się uroczyste zakończenie VIII roku wykładów Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Miało ono formę spotkania online, podczas którego ks. prof. Henryk Witczyk oraz zaproszeni goście podsumowali pracę podczas roku akademickigo.

Zostały zaprezentowane wyniki konkursu biblijnego dla kleryków, który miał w tym roku formę pracy twórczej i polegał na przygotowaniu filmu lub prezentacji na tematy związane z tradycją Piotrową. 

Zostały podane również tematy prac zaliczeniowych oraz polecane lektury. Prace należy wysyłać na adres Tv Trwam dopiero na początku października 2021. Adres:

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
Telewizja Trwam
Ul. Żwirki i Wigury 80
87-100 Toruń

Do wyboru jeden z trzech niżej podanych tematów:

1. Kościół atakowany przez czerwonego Smoka i jego dwie Bestie: Fałszywego Proroka (ideologia) i bałwochwalcze Imperium (Fałszywy Prorok na usługach Idolatrycznego Imperium) (w książce rozdz. 7). Aktualne przejawy tej walki (najważniejsze).

 2. Zwycięstwo wierzących i Kościoła – Niewiasty, Oblubienicy i Małżonki Baranka, zmartwychwstałego Jezusa (rozdz. 8). Przejawy tego zwycięstwa w życiu współczesnego Kościoła za sprawą wstawiennictwa świętych i błogosławionych.

 3. Implikacje nauczania Pisma św. ST i NT na temat żeńskich i męskich relacji homoseksualnych w kontekście najnowszych poglądów antropologiczno-pedagogicznych oraz misji Kościoła.

Polecane lektury:

Tematy prac zaliczeniowych na postawie lektury książki: H. Witczyk, Natchnienie – Prawda – Zbawienie (Pallottinum 2020) oraz artykułów z czasopisma Verbum Vitae 39/1.

Ks. Henryk Witczyk, Grzech relacji homoseksualnych w Piśmie Świętym. Medialne oskarżenia a rzeczywiste przesłanie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Czym jest człowiek? (Ps 8,5)”. Zarys antropologii biblijnej (2019), Verbum Vitae 39/1 (2021) 5-24. (https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/12674/11274).

Ks. Marcin Kowalski, Honor i wstyd, prawo naturalne oraz Pisma. Podstawy Pawłowej argumentacji na temat żeńskich i męskich relacji homoseksualnych w Rz 1,26-27, Verbum Vitae 39/1 (2021) 223-254. (https://czasopisma.kul.pl/vv/)

Ks. Marcin Kowalski, Odrzucenie praw Stwórcy i relacje homoseksualne w Rz 1,26-27, Verbum Vitae 39/1 (2021) 255-280. (https://czasopisma.kul.pl/vv/)

Ks. Marcin Kowalski, Katalogi wad, Dekalog i relacje homoseksualne w 1 Kor 6,9-10 oraz 1 Tm 1,8-10, Verbum Vitae 39/1 (2021) 281-306. (https://czasopisma.kul.pl/vv/)