pope

Diecezja Wrocławska

SŁOWO BLISKO CIEBIE - KSIĘGI KRONIK

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Pierwszej i Drugiej Księgi Kronik.

Księgi, które w języku hebrajskim noszą tytuł Dibre Hajjamim, czyli „Wydarzenia dni”, a w LXX Paralipomena, czyli „Rzeczy opuszczone”, podobnie jak księgi Ezdrasza i Nehemiasza, stanowiły pierwotnie jedną całość. Obecna nazwa, zawierające termin „kronika”, odsyła do opisywanych tu dziejów całej ludzkości, począwszy od Adama aż do zakończenia niewoli babilońskiej. Przedstawiona tu historia zinterpretowana została teologicznie. Księgi podzielić można na następujące części: rodowody od Adama do Dawida (1Krn 1-9), panowanie Dawida (1Krn 10-20), panowanie Salomona (2Krn 1-9), dzieje do zakończenia niewoli babilońskiej (2Krn 10-36). Księgi wyszły spod pióra nieznanego z imienia autora, przypuszczalnie lewity, a powstały w IV lub III w. przed Chr. Cel napisania ksiąg był dwojaki: z punktu widzenia religijnego stanowią one wezwanie do nawrócenia, z perspektywy narodowej mają podnosić ducha.

Serdecznie zapraszamy na kilka słów wprowadzenia.