pope

Diecezja Wrocławska

SŁOWO BLISKO CIEBIE - KSIĘGA ABDIASZA

„Jak wynika z treści, Edom stanął po stronie wrogów Izraela i brał udział w pustoszeniu Ziemi Świętej i Jerozolimy. Brak wzmianki o zburzeniu świątyni oraz aluzja do zjednoczenia rozdzielonych królestw izraelskiego i judzkiego sprzyja tezie, że nie chodzi tu o zburzenie Jerozolimy przez Nabuchodonozora w r. 587/586, lecz o spustoszenie za czasów Jorama (852/841). Stąd też powstanie księgi należy datować na IX w. przed Chr. Osoba proroka Abdiasza (hebr.: „Czciciel Jahwe”) pozostaje dla nas nieznana, gdyż – poza wzmianką w tytule – nie mamy o nim żadnych historycznych wiadomości”

– ze wstępu w Biblii Tysiąclecia