pope

Diecezja Wrocławska

SŁOWO BLISKO CIEBIE - EWANGELIE SYNOPTYCZNE

Zapraszam do wysłuchania wprowadzenia do ewangelii synoptycznych, od których rozpoczynamy lekturę Biblii w projekcie „Słowo blisko Ciebie”.

Ewangelie Marka, Mateusza i Łukasza zwane są powszechnie synoptycznymi. Grecki termin synopsis oznacza spojrzenie ogarniające całość przedmiotu (syn – „łącznie”, „z”, optikos – „widziany”). Rzeczywiście, jeśli tekst tych Ewangelii napisać w kolumnach obok siebie i spojrzeć nań całościowo, bardzo łatwo dostrzec liczne podobieństwa i różnice pomiędzy nimi.

Całościowe spojrzenie na tekst tych trzech pierwszych zamieszczonych w kanonie Nowego Testamentu dzieł literackich świadczy o ich wzajemnej zależności; wiele materiału jest wspólnego dla dwóch lub trzech Ewangelii. Niekiedy są to całe zdania, które posiadają identyczną formę. Istnieją wszakże i różnice pomiędzy tymi Ewangeliami. Właśnie fakt istnienia podobieństw i różnic między dziełami Marka, Mateusza i Łukasza zwany jest faktem synoptycznym.