Księga Daniela

Daniel, główna postać Daniela księgi (hebr. danijj’el Bóg jest moim sędzią, wywodzi się prawdopodobnie z asyryjsko-babilońskiego imienia Danilu).

 

Daniel według Ez 14,14.20 i 28,3 jest postacią z prehistorii biblijnej, gdzie występuje wraz z Noem i Jobem jako Danel; znany też z legendy ugaryckiej o Aqhat (ANET 149-155); jest symbolem sprawiedliwości (zwłaszcza w sądzeniu), opiekunem wdów i sierot.

Według Dn 1,3-21 Daniel pochodził z wybitnej rodziny judzkiej o nie znanej genealogii; deportowany przez Nebukadnezara II do Babilonu w 3. roku panowania króla judzkiego Jojakima, przebywał na dworze króla babilońskiego i nosił imię Beleszassar (Baltazar); odznaczał się przywiązaniem do Prawa, za co w nagrodę otrzymał dar mądrości i umiejętności tłumaczenia snów; następnie działał jako mędrzec, piastując wysokie stanowiska dworskie za królów Nabonida, Cyrusa Wielkiego (Dn 6,29) i Dariusza I Wielkiego (6,1-4). Liczne nieścisłości i niekonsekwencje historyczne związane z Danielem i jego działalnością wskazują, że jest on bohaterem popularnych opracowań dawnych tradycji, których rdzeń może sięgać czasów perskich lub nawet babilońskich, a więc VI w. przed Chr.; w okresie rozwoju apokaliptyki połączono być może wspomnienia o jakimś Judejczyku z innymi rozpowszechnionymi przekazami o dawnym Danelu, łącząc je w jedną całość religijno-dydaktyczną.

W chrześcijaństwie rozwinął się liturgiczny kult Daniela najpierw w Kościele wschodnim (Daniela wymieniano w menologiach i synaksariach), a następnie w zachodnim. (Martyriologium Romanum), zwłaszcza w XV-XVIII w. wśród ludności alpejskiej i karpackiej; Daniel był też patronem górników i miasta Carrara.

Lech Stachowiak

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.