Na Św. Benedykta opata

 «Oto my opuściliśmy wszystko

i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»

Mt 19, 27 – ewangelia mszalna

Jest to pytanie Piotra skierowane do Jezusa, które jest jednocześnie reakcją na Jezusowe nauczanie o niebezpieczeństwie bogactwa (Mt 19, 16-26).

Człowiek lękając się śmierci i przemijania chce zabezpieczyć swe istnienie na własną rękę. Wynikiem tego jest m.in. gromadzenie bogactw. Jezusowi chodzi jednak nie tyle o kwestię ilości posiadanych dóbr, ile o „pójście za Nim” (Mt 19, 27. 28) – o zaufanie Bogu i zawierzenie Mu swego życia. Często musi się to łączyć z rzeczywistym wyrzeczeniem. Jednak ten, kto potrafi opuścić wszystko, aby pójść za Jezusem, niczego nie traci; przeciwnie – zyskuje stokroć więcej.
Słowa Jezusa z dzisiejszej ewangelii można umiejscowić w obszarze logiki krzyża, który obrazuje najbardziej radykalne wyrzeczenie, a prowadzi do zwycięstwa zmartwychwstania.

„Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu” (PS 37, 5).

Ks. Grzegorz Domański