Na bł. Władysława z Gielniowa (25.09.2006) - Czynić dobro tu i teraz

„Nie mów bliźniemu:

Idź sobie, przyjdź później,

dam jutro

– gdy możesz dać zaraz”

Prz 3, 28 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment pouczeń społecznych dotyczących realizacji przykazania miłości bliźniego.

„Niedopuszczanie ubogich do udziału w swych własnych dobrach oznacza kradzież i odbieranie życia. Nie nasze są dobra, które posiadamy – należą one do ubogich” (św. Jan Chryzostom, cyt. za KKK 2446). Otwarte serce na potrzeby ubogich charakteryzowało Jezusa i pierwszych chrześcijan (por. Łk 4, 18; Dz 4, 35). Święty Paweł wzywa, by nie zniechęcać się, nie ustawać w czynieniu dobra (por. Ga 6, 9; 2 Tes 3, 13) – bo dzięki temu działaniu chrześcijanin osiąga życie wieczne (por. Ga 6, 8-9; por. także Mt 25, 34-40).

„Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze” (Ga 6, 10).

ks. Jakub Dąbrowski