Na Wtorek XXV tyg. zw. (26.09.2006) - Droga do radości

Prowadź mnie ścieżką

Twoich przykazań,

bo przynoszą mi radość

Ps 119, 35 – psalm responsoryjny

„Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina” (Ps 4, 8). Odpowiadając na pytanie: „Któż nam szczęście ukaże” (Ps 4, 7), psalm wskazuje na światło Bożego oblicza, na obecność Boga przy człowieku. To właśnie bliskość Boga jest źródłem prawdziwej radości (por. Ps 97, 1). Człowiek pragnie i poszukuje radości – na różnych drogach i na wiele sposobów; jest zdolny do wielu wyrzeczeń, by ten stan ducha osiągnąć. Psalm wskazuje drogę do trwałej radości: jest nią „ścieżka Bożych przykazań” (por. Ps 119, 35). Krocząc nią człowiek znajduje Boga, odkrywa swą godność i sens swego życia.

Módlmy się, abyśmy odnajdywali radość, służąc Bogu (por. Mszał Rzymski, Kolekta z XXXIII Niedzieli Zwykłej).

ks. Jakub Dąbrowski