Na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Podniosę kielich zbawienia

i wezwę imienia Pana

Ps 116,13 - psalm responsoryjny; por. refren psalmu

Powyższe zdanie jest fragmentem dziękczynienia za uratowanie od śmierci.

"Kielichem są cierpienia męczeństwa" pisze św. Hieronim. W wieczerniku Jezus odmówiwszy dziękczynienie podał uczniom kielich, aby pili z niego Krew Przymierza. Jaką Krew Przmierza? Czy tą, którą Mojżesz wziął z cielców złożonych w ofierze pod górą Synaj i skropił nią lud? Krew zwierząt była jedynie obrazem Krwi, którą Odkupiciel wylał w czasie swojej męki i śmierci. Sprawując codziennie w niezliczonych miejscach na ziemi Eucharystię - Dziękczynienie - kapłani  wznoszą w wielu kielichach  tą właśnie Chrystusową Krew, abyśmy byli zbawieni. 

Wzywajmy mocy Pana, abyśmy zostali uratowain od wiecznej śmierci!