Na św. Ireneusza Biskupa i Męczennika

Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań,

bo przynoszą mi radość

Ps 119, 35 – psalm responsoryjny

To słowa, w których psalmista przedstawia motywację, dla której chce podążać drogą przykazań.

Prośby do Boga, zawarte w poszczególnych wierszach Ps 119, mówią o pragnieniu wytrwania na wytyczonej przez Jego przykazania drodze. Rozważany wiersz ukazuje motywację psalmisty: pragnie on zachowywać przykazania, ponieważ jest to dla niego źródłem radości. Podobne wnioski nasuwają się po rozważeniu słów Jezusa, następujących po przypowieści o krzewie winnym: „To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15, 11). Tutaj również warunkiem doświadczenia radości jest zachowywanie przykazań (por. J 15, 9).

Szukajmy radości w poznawaniu Boga i wypełnianiu Jego przykazań.

ks. Jakub Dąbrowski