Świat jest epifanią Boga

Bieszczady-widok na Rabią Skałę
(fot. Janusz Grzech)

Świat jest epifanią Boga 

"Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga; z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy... Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa-winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca Piękności".

Mdr 13, 1.3.

Tworząc tę rubrykę pragniemy mówić o Bogu poprzez obrazy. Autor Księgi Mądrości zachwyca się pięknem świata i widzi w nim obraz doskonałości Boga. Bóg jawi się jako ten, który tworzy rzeczy piękne, w pięknie świata możemy podziwiać Jego piękno i doskonałość. Patrząc na świat pamiętajmy o tym, co mówi Księga Mądrości: "Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę" (Mdr 13, 5).

Ks. Marcin Zieliński