Plastyczny Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych, kl. od I do IV, w roku szkolnym 2023/2024

Plastyczny Konkurs Biblijny pt. "Uczestniczę we wspólnocie Kościoła", na podstawie Ewangelii według św. Marka, dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej, kl. od I do IV, w roku szkolnym 2023/2024

Konkurs organizowany jest przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II
w Diecezji Rzeszowskiej. Możliwy patronat Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Partnerzy: Wydział Katechetyczny Diecezji Rzeszowskiej.

 

R E G U L A M I N

 § 1

Postanowienie ogólne

 1.  Cele konkursu:

- Stworzenie dzieciom możliwości współpracy w ramach rodziny oraz rozwijania swoich uzdolnień,

- Kształtowanie wrażliwości artystycznej w rodzinie,

- Kształtowanie umiejętności odbioru i plastycznej prezentacji wybranych tekstów biblijnych przez dzieci

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas od I do IV Diecezji Rzeszowskiej, ponieważ jednakże posiada rangę Konkursu Wojewódzkiego mogą brać w nim udział dzieci ze szkół znajdujących się na terenie Województwa Podkarpackiego oraz Małopolskiego, w tym ostatnim wypadku, jeśli terytorialnie znajdują się na terenie Diecezji Rzeszowskiej.
 2. Konkurs posiada 2 kategorie wiekowe: kl. od I do II („młodsza”) i od III do IV („starsza”).
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na arkuszu formatu A3 w której uczeń zaprezentuje jeden wybrany przez siebie temat:
 1. Córka Jaira 5,21-24; 35-43
 2. Jezus w Nazarecie 6,1-6
 3. Córka Syrofenicjanki 7,24-30
 4. Rozmnożenie chleba 8,1-9
 5. Niebezpieczeństwo bogactw 10,23-27
 6. Wdowi grosz 12,41-44
 7. Wniebowstąpienie 16,19-20

 5. Wymagania dotyczące prac:

a) Technika prac: dowolna płaska na kartce bloku technicznego A3

b) Praca powinna być:

- samodzielna i indywidualna – promowane będą oryginalne pomysły w miejsce kopiowanych, już istniejących, obrazów. Współpraca z rodziną polega na tym, że rodzice lub starsze rodzeństwo pomagają dziecku biorącemu udział w konkursie zrozumieć treść danego fragmentu.

- podpisana z przodu w dolnym lewym rogu: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły, klasa, temat pracy. Wielkość czcionki: 13, rodzaj czcionki: Arial.

 

 § 2

Etapy konkursu

 Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

- Etap szkolny – Komisja Szkolna dokona oceny prac i przekaże 3 (trzy) najlepsze z każdej kategorii wiekowej („młodszej” i „starszej”) do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie na adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY.

Do pracy należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ z pieczęcią szkoły wg załącznika, PROTOKÓŁ z etapu szkolnego oraz ZGODĘ rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka na publikację w środkach masowego przekazu: imienia, nazwiska, wizerunku, klasy, szkoły, nazwy miejscowości pochodzenia dziecka oraz zdobytego miejsca w Konkursie (prace bez karty zgłoszeniowej, protokołu oraz zgody rodziców nie będą brane pod uwagę).

- Etap diecezjalny – powołane przez organizatorów Jury dokona oceny prac.

 

 § 3

Termin konkursu

 1. Zgłoszenia do Konkursu do dnia 30 listopada 2023r. poprzez pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Należy przesłać skan zgłoszenia podpisanego przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej biorącej udział w Konkursie.
 2. Prace z etapu szkolnego powinny zostać przekazane do dnia 5 stycznia 2024r. na adres podany w § 2.
 3. Termin rozstrzygnięcia Konkursu na etapie Diecezjalnym do dnia 18 stycznia 2024r. Informacje o wynikach zostaną zamieszczone 19 stycznia 2024r. na stronie Internetowej DB: http://biblista.pl/diecezja-rzeszowska.html - zakładka Konkursy Biblijne oraz na stronie Internetowej Diecezji Rzeszowskiej
 1. Rozdanie nagród: Jeśli nie wystąpią negatywne czynniki niezależne od Organizatorów, wręczenie nagród nastąpi 26 stycznia 2024r. o godz. 10.30 w Instytucie-Teologiczno-Pastoralnym im. św. J.S. Pelczara w Rzeszowiwe przy ul. Witolda 11a. W przeciwnym wypadku zostanie ogłoszony inny termin bądź laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy i upominki pocztą lub przez kolporterów kurialnych.

 

& 4

Komisje konkursowe

 1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły podstawowej, która powołuje Szkolną Komisję Konkursową w porozumieniu z Katechetą. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za przesłanie 3 najlepszych prac z Kartą zgłoszeniową na adres podany w § 2.
 2. Diecezjalną Komisję Konkursową tworzą osoby wyznaczone przez Dzieło Biblijne Diecezji Rzeszowskiej.

 • § 5

            Nagrody

 1. Diecezjalna Komisja Konkursowa laureatom oraz dzieciom wyróżnionym przyznaje dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Laureatów tworzy troje najlepszych w swojej kategorii dzieci (w sumie 6 dzieci).
 3. Oprócz nagród (które otrzymają laureaci) Komisja przyzna wyróżnienia dla 7 dzieci w każdej kategorii wiekowej.
 4. W razie przyznania Konkursowi przez Kuratorium Oświaty (dalej KO) we Rzeszowie możliwości wypisywania wyników Konkursu na świadectwie szkolnym, należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem KO przywilej ten dotyczy tylko uczniów klas IV. Nauczyciele kl. I – III mogą wpisać osiągnięcie Konkursowe dziecka jako ocenę opisową.
 5. Wystawa nagrodzonych i zakwalifikowanych na wystawę prac w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie.

 § 6

Uwagi końcowe

 1. Decyzje Komisji Konkursowych poszczególnych etapów są ostateczne.
 2. Członkowie Komisji Konkursowych wykonują swoją pracę społecznie.
 3. Nie pokrywa się kosztów związanych z dojazdem na konkurs.
 4. Prosi się wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby zachęcili uczniów do licznego udziału w Konkursie.
 5. Regulamin Konkursu oraz formularz Karty zgłoszeniowej jest dostępny na internetowej stronie Diecezjalnej Dzieła Biblijnego (biblista.pl – Dzieło Biblijne Start - Dzieło w Diecezjach – Rzeszowska – Konkursy Biblijne) a także stronie Internetowej Diecezji Rzeszowskiej.
 1. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu (istnieje możliwość zwrotu wykonanej pracy, ale trzeba się po nią zgłosić osobiście u Organizatora Konkursu).
 1. Załączniki: Karta zgłoszeniowa, Wzór protokołu, Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) - zostaną wysłane pocztą elektroniczną do szkół biorących udział w Konkursie.

Informacji na temat Konkursu udziela ks. Marek Dzik, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.