Sprawozdanie z wakacyjnej szkoły

Sprawozdanie
z Letniej Szkoły Animatorów Biblijnych
­- św. Paweł i jego Ewangelia

W dniach od 30 czerwca do 5 lipca 2008 r. w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie odbyła się Letnia Szkoła Animatorów Biblijnych, zorganizowana we współpracy z Dziełem Biblijnym im. Jana Pawła II.

Pomysł zrodził się w czasie zjazdu moderatorów Dzieła Biblijnego. Inicjatorami Szkoły Biblijnej są ks. prof. dr hab. Stanisław Haręzga, biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz s. dr Anna Emmanuela Klich OSU, Dyrektor MWIK. Celem kursu było przygotowanie przyszłych animatorów biblijnych, którzy podejmą w Kościele zadanie głoszenia Słowa Bożego we wspólnotach lokalnych. Na zaproszenie odpowiedziało 50 osób z całej Polski - siostry zakonne z różnych zgromadzeń oraz świeccy animatorzy i liderzy formacyjnych grup parafialnych.

W związku z trwającym Rokiem św. Pawła – Apostoł Narodów został obrany za Nauczyciela animatorów biblijnych i dlatego tematem przewodnim szkoły były Listy św. Pawła. Prowadzący Szkołę ks. prof. S. Haręzga wskazał, że formacja animatora biblijnego winna obejmować kompetencje teologiczne, egzegetyczne, hermeneutyczne oraz pedagogiczno-dydaktyczne, dlatego program szkolenia harmonijnie łączył te elementy.

Podczas wykładów słuchacze Letniej Szkoły zapoznali się z naturą Słowa Bożego oraz rolą i miejscem Pisma Świętego w Kościele. Ks. prof. S. Haręzga wprowadził uczestników w zasady interpretacji Biblii oraz przedstawił metody: historyczno-krytyczną, retoryczną, narracyjną, lingwistyczną i podejścia do Pisma Świętego oparte na Tradycji, na naukach humanistycznych i podejścia kontekstualne. Dopełnieniem wykładów były ćwiczenia dotyczące zastosowania tych metod interpretacji do wybranych pism Pawłowych, a ukazujące życie i misję Apostoła Narodów. Uczestnicy szkoły uczyli się, jak prawidłowo odkryć intencje autora natchnionego i odczytać orędzie tekstu biblijnego. Poznawali również, na jakie treści Paweł w swym nauczaniu kładł szczególny nacisk.

Animator biblijny winien wpierw być słuchaczem Słowa zanim zacznie je przekazywać innym. Pomocą może być praktyka lectio divina – modlitewne czytanie i rozważanie słowa Bożego, w którą wprowadził również ks. prof. S. Haręzga. Wieczorne przygotowanie do Liturgii Słowa z następnego dnia prowadziła s. dr Anna Emmanuela Klich OSU. Zachęcała do osobistego studium Biblii, podając wiele praktycznych wskazówek.

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu poprzedzała spotkania w grupach, w czasie których uczestnicy dzielili się usłyszanym Słowem Bożym według metod wypracowanych przez wspólnoty z całego świata (np. metoda siedmiu kroków, metoda modlitewnej odpowiedzi, metoda dzielenia się w parach). Te spotkania miały na celu między innymi praktyczne przygotowanie do prowadzenia kręgu biblijnego.

Ostatni dzień poświęcony był pastoralnemu zastosowaniu zdobytych umiejętności. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się, jak w swoich środowiskach mogą włączyć się apostolat biblijny.

Dopełnieniem zajęć był integracyjny spacer z przewodnikiem po Krakowie oraz pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Uczestnicy wyjechali ubogaceni spotkaniem ze Słowem Bożym. Wspólnie przeżyty czas obudził pragnienie, by Rok św. Pawła stał się czasem głębszego poznania Apostoła Narodów, jego życia i listów, by przez to żyć w głębszej zażyłości z Bogiem przez Jego słowo. Czas Letniej Szkoły Animatorów Biblijnych obudził w sercach uczestników liczne pomysły, jak w swoich środowiskach być apostołem Ewangelii Bożej.

Organizatorzy planują, by w następnych latach podobne Letnie Szkoły miały miejsce także w innych diecezjach, aby można było dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych szerzeniem Pisma Świętego w swoich środowiskach i prowadzeniem innych do Chrystusa wzorem Apostoła Narodów - św. Pawła.

Dorota Raźny CSS