HOMILIA NA XIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ "A" (09.07.2023)

KS. MARIUSZ SZMAJDZIŃSKI

„Lekki ciężar”

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Te Jezusowe słowa brzmią w tym czasie w sposób szczególny. Wielu z nas odczuwa prawdziwe utrudzenie i obciążenie po zmaganiach egzaminacyjnych. Inni niepokoją się myślą o znalezieniu pracy. Jeszcze inni, zmęczeni codziennymi obowiązkami, z utęsknieniem czekają na urlop i być może z pewnym żalem patrzą na tych, którzy już wypoczywają nad morzem bądź w górach. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus zaprasza wszystkich nas do siebie, abyśmy przy Nim znaleźli ukojenie. Prawdziwe i pełne ukojenie.

1. Rzeczy nielubiane

Wsłuchując się w to zaproszenie może jednak w naszych sercach powstać jakaś ostrożność czy nawet wątpliwość. Chrystus wzywa nas bowiem, abyśmy wzięli na siebie Jego jarzmo i brzemię, a także uczyli się od Niego łagodności i pokory. Nasza intuicja podpowiada nam, że te cechy charakteru w obecnych czasach nie zawsze pomagają dojść do wyznaczonego celu. Więcej, dzisiejszy świat poczytuje sobie pokorę i łagodność za słabość, a nawet za śmieszność. Ponadto, kto z nas chętnie zabiera się za dźwiganie ciężarów? Nie tylko tych fizycznych, ale i życiowych. A tu dziś słyszymy, aby wziąć jarzmo.

Jarzmo to belka ze sznurami zakładana bydłu, które miało pracować w polu lub ciągnąć ładunek. Założone na kark pozwalało łatwo prowadzić zaprzężone zwierzę. W związku z tym w tekstach biblijnych bardzo często jest ono obrazem poddania, służby, a nawet niewoli (por. Pwt 28,48). Połamanie jarzma było zatem zapowiedzią wyzwolenia, a nawet zbawienia (por. Iz 9,3). W ST jest także mowa o poddaniu się pod jarzmo mądrości (por. Syr 6,24; 51,26), której początkiem jest bojaźń Boża, czyli życie według przykazań. Ta mądrość przynosi pokój, radość, wolność i siłę (por. Syr 6,28; 51,27). Wówczas taka niewola staje się rzeczywiście słodka, a jej ciężar lekki.

2. Słodycz i lekkość odnaleziona w Chrystusie

Najpełniejszą Bożą mądrością jest Jezus Chrystus – Odwieczne Słowo. Wskazuje na to pierwsza część dzisiejszej Ewangelii. Poprzez niezwykły okrzyk radości Syn daje wyraz wyjątkowej więzi z Ojcem. Wyraża się ona poprzez czasownik „znać”, co w znaczeniu biblijnym nie ogranicza się jedynie do czynność empirycznego poznania. Jest to także wniknięcie w owo poznanie, wejście w tak silne relacje osobowe, że poznający staje się jednością z poznawanym. Bycie jednością w tym przypadku znaczy również wzajemne umiłowanie. „Znać” zatem to w dzisiejszej Ewangelii „miłować”. Jednak aby miłować, trzeba najpierw uwierzyć Temu, kto się nam objawia, czyli Chrystusowi.

W to doświadczenie wiary i miłości zostają wprowadzeni ludzie prości – ubodzy mieszkańcy galilejskich wiosek. Owi „prostaczkowie” to bardzo często właśnie ludzie utrudzeni i obciążeni przez wielkich i ważnych tego świata. Dzięki swojemu ubóstwu w duchu i prostocie serca mogą oni uczestniczyć w wyjątkowej więzi Syna z Ojcem, a zatem żyć Bożą miłością. Ona daje prawdziwe i pełne pokrzepienie, nawet dla tych najbardziej utrudzonych i obciążonych.

3. Przyjść do Jezusa (aplikacja)

Słowa Pana Jezusa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście” – są skierowane do wszystkich nas. Któż bowiem z nas nie zachwiał się pod ciężarem swojego życia albo któż z nas nie doświadczył, że życie jest ponad ludzkie możliwości? Któż z nas nie był w sytuacji – często z powodu własnej lekkomyślności – z której nie widział żadnego już wyjścia? Utrudzenie i obciążenie jest rzeczywiście bardzo często naszym udziałem. Pan Jezus zaprasza nas wszystkich, gdyż ofiaruje nam pomoc – pokrzepienie, a zatem wzmocnienie na drodze naszego życia. Będzie to jednak w pełni możliwe dopiero wtedy, gdy wyzbędziemy się dufnego przekonania o własnej mądrości i wystarczalności. Musimy za przykładem Jezusa stać się ludźmi o łagodnym i pokornym sercu. Chrystus dzięki swej pokorze i łagodności zniszczył o wiele więcej niż „rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem”, a więc siłę ówczesnego świata, o czym wspomina prorok Zachariasz w pierwszym czytaniu. Jezus jako nasz Zbawiciel pokonał moce grzechu i potęgę śmierci. Drogą Jego zwycięstwa była droga pokory i posłuszeństwa Ojcu. Jesteśmy zobowiązani – Paweł Apostoł mówi w drugim czytaniu wprost: „dłużnikami” – aby iść tą samą drogą, którą przeszedł Chrystus. Mamy więc żyć nie według ciała, a to oznacza, że musimy odrzucić pychę i narcystyczne mniemanie o sobie, brak skromności i rozwiązłość w zachowaniu, alkohol i używki, niewiarę i beznadzieję. Z tym czeka nas jedynie śmierć poprzedzona prawdziwym, zżerającym jak nowotwór udręczeniem. My mamy żyć według ducha – ducha Jezusowego, a zatem ducha miłości, która pokrzepia i umacnia oraz daje życie.