Boży dar życia (Nabożeństwo Słowa Bożego)

Ks. Paweł Podeszwa


NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO

BOŻY DAR ŻYCIA


Śpiew na wejście: Niechaj z nami będzie Pan (Exultate Deo, Kraków 92004, s. 364, nr 479)

W procesji wnosimy uroczyście Księgę Pisma Świętego i umieszczamy ją w centralnym miejscu prezbiterium.


Celebrans: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wierni: Amen.

Celebrans: Łaska i pokój od Boga, który gromadzi nas mocą swego Słowa życia, niech będą z wami wszystkimi.

Wierni: I z duchem twoim.


Wprowadzenie
Przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem „Otoczmy troską życie”. Dzisiaj Chrystus gromadzi nas na nabożeństwie Słowa Bożego, abyśmy w świetle Biblii odkryli na nowo i zrozumieli, że każde życie to wielki dar Boga, który nie tylko objawia się jako jego dawca w akcie stworzenia, ale pozostaje niestrudzonym nauczycielem i obrońcą życia. Wyrazem tej prawdy jest cała historia zbawienia, która osiągnęła swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie – pełni życia. Każdy człowiek poprzez dar wiary i łaskę Chrztu św. ma udział w nowym życiu Chrystusa, które w mocy Ducha trwa w nim i jest zadatkiem życia wiecznego. Dokonuje się to dzięki żywej wierze i miłości do Jezusa. Otwórzmy zatem nasze serca na słowo Boga, które niesie w sobie życiodajną moc i wprowadza nas na drogę życia, otwierając pełną nadziei perspektywę zmartwychwstania i życia w wiecznie żyjącym Bogu.

Modlitwa
Celebrans:
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Dawco wszelkiego życia, udziel nam swojej łaski, abyśmy potrafili z miłością głosić i świadczyć wobec całego stworzenia o Ewangelii życia, którą nam w pełni objawiłeś w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Wierni: Amen

Lektura Pisma Świętego

PIERWSZE CZYTANIE (RDZ 2,4B-9)

Komentarz:
Pierwsze czytanie opowiada nam o zakończeniu dzieła stwórczego, które zostało uwieńczone stworzeniem człowieka. Zanim pojawił się on na ziemi, panowała pustka, nie było deszczu, czyli Bożej ingerencji, ani ludzi, dla których świat został stworzony. Opowiadanie z Księgi Rodzaju bardzo jasno ukazuje prawdę, że to właśnie Stworzyciel jest bezpośrednim i jedynym dawcą życia. To On osobiście lepi człowieka i sam tchnie w niego życie, dzięki czemu człowiek staje się istotą żyjącą. Opis uzmysławia nam podstawową prawdę, że człowiek jest zależny we wszystkim od Boga-Stwórcy. To dla niego także Bóg zasadził ogród, a w nim drzewo życia, które jest symbolem nieśmiertelności, jaką człowiek cieszył się przed grzechem. W ten sposób człowiek jawi się nam jako zamierzone i ostateczne dzieło Stwórcy, skąd pochodzi jego wyjątkowa godność jako istoty żyjącej i w pełni „chcianej” przez Boga.

Czytanie z Księgi Rodzaju

Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła – bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.

Oto słowo Boże.


Psalm 33(32),4-5.6-7.12-13.20 i 22 (tom III, s. 379-380)

Refren: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

Słowo Pana jest prawe,
A każde Jego działo godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
Ziemia jest pełna Jego łaski

Refren: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

Przez słowo Pana powstały niebiosa,
Wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
On morskie wody gromadzi jak w bukłaku,
Otchłanie oceanu w zbiornikach

Refren: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.


DRUGIE CZYTANIE MDR 7,15-21

Komentarz:
Bóg Stwórca obdarzając człowieka darem życia, ofiarowuje mu także mądrość jako niezbędną rzeczywistość do dobrego życia. Autor Księgi Mądrości podkreśla, że nasze istnienie i działanie powinno być kontynuacją Bożego planu. On nie pozostawia nas samych, ale troszczy się o swoje stworzenia umożliwiając dostęp do mądrości i korzystanie z niej. Dar ten świadczy także o bliskości Boga i szczególnym wyniesieniu godności osoby ludzkiej. Poprzez mądrość Bóg kieruje naszym życiem i staję się jego nauczycielem i wychowawcą. Jednak daru tego nie otrzymuje się automatycznie, potrzeba żarliwej modlitwy i uważnej gotowości odczytywania Bożych natchnień.

Czytanie z Księgi Mądrości

Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano! On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości, i tym, który mędrcom nadaje kierunek. W ręku Jego i my, i nasze słowa, roztropność wszelka i umiejętność działania. On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy: poznać budowę świata i siły żywiołów, początek i kres, i środek czasów, odmiany przesileń i następstwa pór, obroty roczne i układy gwiazd, naturę zwierząt i popędy bestii, moce duchów i myślenie ludzkie, różnorodność roślin i siły korzeni. Poznałem i co zakryte, i co jest jawne, pouczyła mnie bowiem Mądrość – sprawczyni wszystkiego!

Oto słowo Boże.

 

Psalm 16(15),7-11 (t. III, s. 338)

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
Bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mą nie zachwieje

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
A ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
W kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
I nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
Pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
Po Twojej prawicy.

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

EWANGELIA J 11,17-27

Komentarz:
Pełnia życia objawiona została w Jezusie Chrystusie. Nie jest to już tylko życie fizyczne, naturalne, ale także nadprzyrodzone, wieczne. Chrystus nazywa sam siebie „zmartwychwstaniem i życiem”, wskazując w ten sposób na siebie jako źródło wszelkiego życia. Potwierdzeniem tej prawdy jest wskrzeszenie Łazarza, które pokazuje, że Jezus ma moc nie tylko przywracać człowiekowi życie biologiczne, ale chce ofiarować coś więcej – życie wieczne w Bogu. Dostęp do tego daru Chrystusa jest możliwy poprzez wiarę, dzięki której człowiek rozpoznaje w Jezusie z Nazaretu oczekiwanego Mesjasza i Syna Bożego, który swoim zmartwychwstaniem zwyciężył śmierć i dał nam niezłomną nadzieję nowego życia w Bogu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja


Słowa Ewangelii według św. Jana

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie ». Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».

Oto Słowo Pańskie

Pieśń: Zwycięzca śmierci (Exultate Deo, Kraków 92004, str. 197, nr 256)

CZWARTE CZYTANIE 1 J 1,1-4

Komentarz:
Życie objawiło się w Jezusie. Odwiecznie istniejące Słowo ukazało się w tajemnicy wcielenia. Autor Pierwszego Listu św. Jana należy do tych, którzy naocznie doświadczyli bliskości Jezusa i rozpoznali w Nim pełnię życia. Staje się zatem głosicielem tej prawdy, a jego świadectwo jest wiarygodne. Jest całkowicie przekonany o decydującym znaczeniu zbawczego wydarzenia Chrystusa nie tylko dla Jemu współczesnych, ale dla wszystkich ludzi. Chrystus, Słowo Wcielone, przynosi ludziom prawdziwe życie Boże, które oznacza współudział w życiu wiecznym. Jest to Dobra Nowina – Ewangelia, która przyjęta przez człowieka, napełnia go radością.

Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana

To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna.

Oto słowo Boże.


Psalm 19(18),8-10.15 (t. III, s. 35)

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

Prawo Pańskie jest doskonałe o pokrzepia duszę,
Świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
Sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca,
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.


Homilia

Jako propozycję do osobistej refleksji oraz przygotowania homilii można wykorzystać tekst ks. Stanisława Haręzgi, W biblijnej szkole życia, opublikowany w: Otoczmy troską życie. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006-2010. Rok 2008/2009, Wydawnictwo św. Wojciecha; Poznań 2008, s. 145-155 (pełny tekst zamieszczamy TUTAJ).

 

Litania wstawiennicza

Celebrans: Do Boga, Dawcy i Źródła wszelkiego życia, skierujmy nasze błagania, wołając:

Ty, który jesteś naszym życiem, wysłuchaj nas.

– prośmy za Kościół i dobre owoce głoszenia Ewangelii życia,

– prośmy za ludzi, na których spoczywa odpowiedzialność za życie innych,

– prośmy za wszystkie organizacje, które służą życiu,

– prośmy za lekarzy i pracowników służby zdrowia,

– prośmy za ludzi w podeszłym wieku, zwłaszcza porzuconych przez własne rodziny,

– prośmy za ludzi nieuleczalnie albo przewlekle chorych,

– prośmy za wszystkie rodziny,

– prośmy za matki oczekujące potomstwa,

– prośmy za dzieci nienarodzone,

– prośmy za dzieło duchowej adopcji dzieci,

– prośmy za ludzi decydujących o kształcie przepisów prawnych dotyczących małżeństwa, rodziny i godności życia ludzkiego,

– prośmy za Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II.


Celebrans: Do Boga Ojca, który zasiewa w naszych sercach ziarno rodzące życie bez końca, skierujmy modlitwę, jakiej nauczył nas Jego umiłowany Syn, Jezus Chrystus:

Ojcze nasz...

Celebrans: Ojcze nieskończenie miłosierny, od Ciebie pochodzi wszelkie życie, prosimy Cię łaskawie, spraw, abyśmy umieli przyjmować wszelkie dary Twojej dobroci i stawali się prawdziwymi świadkami Ewangelii życia. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Wierni: Amen.


Błogosławieństwo

Celebrans: Bóg Ojciec, który w Chrystusie objawił swoją prawdę i miłość, niech was uczyni zwiastunami Ewangelii i świadkami swojej miłości w świecie.

Wierni: Amen.

Celebrans: Niech was poucza słowami życia i pomaga wytrwać w pełnieniu dobrych uczynków.

Wierni: Amen.

Celebrans: Niech was obdarzy żywą wiarą, nadzieją i miłością, abyście przygotowali się do radości życia wiecznego.

Można udzielić błogosławieństwa Księgą Pisma Świętego.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Wierni: Amen.

Celebrans: Idźcie w pokoju Chrystusa.

Wierni: Bogu niech będą dzięki.

Śpiew na zakończenie: Głoś Imię Pana (Exultate Deo, Kraków 92004, str. 346, nr 455)

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.