Odpusty

Francuski Miniaturysta, Biblia Jerzego V, 1372, Rijksmuseum, Haga. Połączono ze stroną: WGA - http://www.wga.hu/art/zgothic/miniatur/1351-400/06f_1350.jpg

Odpust

zupełny i cząstkowy

dla czytających

Pismo Święte.

Poniżej zamieszczamy wyjątek z Enchiridion Indulgentiarum dotyczący czytania Pisma Świętego.

 

Sacrae Scripturae lectio

 

§ 1. Plenaria indulgentia conceditur christifideli

qui Sacram Scripturam,

iuxta textum a competenti auctoritate adprobatum,

cum veneratione divino eloquio debita et ad modum lectionis spiritalis,

per dimidiam saltem horam legerit;

si per minus tempus id egerit indulgentia erit partialis.

 

§ 2. Quod si rationabili de causa quis legere non valeat, indulgentia, plenaria vel partialis prout supra, conceditur, si textus ipse Sacrae Scripturae, vel alio legente vel ope instrumentorum, quae « video » vel « audio » vocantur, percipitur.

Czytanie Pisma Świętego.

 

§ 1. Odpust zupełny zostanie udzielony

wiernemu, który będzie czytał Pismo Święte:

według tekstu zatwierdzonego przez odpowiednią władzę,

z czcią należną słowu Bożemu i na sposób lektury duchowej,

przez co najmniej pół godziny.

Jeśli będzie to czynił krócej, odpust będzie cząstkowy.

 

§ 2. Gdy ktoś z uzasadnionego powodu nie będzie zdolny czytać, odpust zupełny lub cząstkowy, jak wyżej, zostanie [mu] udzielony,  jeśli ten sam tekst Pisma Świętego wysłucha albo odczytywany przez kogoś innego, albo za pomocą sprzętów, które nazywane są "video" lub "audio".

Enchiridion Indulgentiarum Normae et Concessiones,quarta editio, Libreria Editrice Vaticana 1999. n. 30. Tekst łac. Pobrano ze strony http://www.vatican.va/...

(Do roku 1968 obowiązywał analogiczny odpust udzielony za pontyfikatu Leona XIII przez Świętą Kongregację Odpustów 13 grudnia 1898 r)

Warunki uzyskania odpustu zupełnego

Podajemy warunki otrzymania odpustu wg pisma Penitencjarii Apostolskiej Dar odpustu.

1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiują odpust następująco: « Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych ».

2. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wymaga spełnienia określonych warunków (por. niżej n. 34) i wykonania określonych dzieł [...]

3. Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być - przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym - w stanie łaski uświęcającej.

4. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:

- wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;

- wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;

- przyjąć komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie komunii św.);

- pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.

5. Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu (ok. 20) dni przed lub po dziele odpustowym. Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia się wiernym, ale zaleca się «Ojcze nasz» i «Zdrowaś Maryjo». Dla uzyskania kilku odpustów zupełnych wystarczy jedna spowiedź sakramentalna, ale dla każdego z osobna wymagana jest komunia św. i modlitwa w intencjach papieskich.

6. W przypadku osób, którym rzeczywiste przeszkody uniemożliwiają spełnienie przepisanych dzieł i warunków, spowiednicy mogą je zmienić (oczywiście nie dotyczy to obowiązku wyrzeczenia się grzechu, także powszedniego).

7. Odpusty można zawsze uzyskać dla samego siebie lub dla dusz osób zmarłych, nie można natomiast uzyskać ich dla innych osób żyjących na ziemi. [...]

Pobrano ze strony: http://www.vatican.va/...

Katolicka nauka o odpustach została wyłożona przez papieża Pawła VI w konstytucji apostolskiej Indulgentiarum Doctrina.