Wykrzykuj z radości (Ga 4,27-31)

Tekst grecki i polski

27 γέγραπται γάρ   27 Wszak napisane jest: 
εὐφράνθητι στεῖρα  Wesel się, niepłodna, 
ἡ οὐ τίκτουσα  która nie rodziłaś, 
ῥῆξον καὶ βόησον  wykrzykuj z radości, 
ἡ οὐκ ὠδίνουσα  która nie znałaś bólów rodzenia, 
ὅτι πολλὰ  bo więcej 
τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου  dzieci ma samotna 
μᾶλλον  niż 
ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα  ta, która żyje z mężem. 
28 ὑμεῖς δέ ἀδελφοί  28 Właśnie wy, bracia, 
κατὰ Ἰσαὰκ  jesteście jak Izaak 
ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ  dziećmi obietnicy. 
29 ἀλλ’ ὥσπερ τότε 29 Ale jak wówczas ten, 
ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς  który się urodził tylko według ciała, 
ἐδίωκεν  prześladował tego, 
τὸν κατὰ πνεῦμα  który się urodził według ducha, 
οὕτως καὶ νῦν  tak dzieje się i teraz. 
30 ἀλλὰ τί  30 Co jednak 
λέγει ἡ γραφή  mówi Pismo?  
ἔκβαλε τὴν παιδίσκην  Wypędź niewolnicę 
καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς  i jej syna, 
οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει  bo nie będzie dziedziczyć  
ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ  syn niewolnicy razem z 
τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας  synem wolnej.  
31 διό ἀδελφοί  31 Tak to, bracia, 
οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα  nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, 
ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας  ale wolnej. 

 

Biblię Biblią wyjaśniać

  • Iz 54,1-6: Śpiewaj z radości, niepłodna, która nie rodziłaś, wybuchnij weselem i wykrzykuj, która nie doznałaś bólów porodu! Bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. Poszerz przestrzeń twego namiotu, rozciągnij płótna twego mieszkania, nie krępuj się, wydłuż twe sznury, wbij mocno twe paliki! Bo się rozprzestrzenisz na prawo i lewo, twoje potomstwo posiądzie narody oraz zaludni opuszczone miasta. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości. I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów; Odkupicielem twoim Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan.
  • Rdz 21,8-13: Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi. Sara, widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, rzekła do Abrahama: Wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim, Izaakiem. To powiedzenie Abraham uznał za bardzo złe ze względu na swego syna. A wtedy Bóg rzekł do Abrahama: Niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Z syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielki naród, bo jest on twoim potomkiem.

 

Ojcowie Kościoła

  • „«Śpiewaj z radości, niepłodna, któraś nie rodziła, wybuchnij weselem i wykrzykuj, któraś bólów rodzenia nie doznała! Bo liczniejsze są dzieci porzuconej niż dzieci mającej męża». Słowa te: «Śpiewaj z radości, niepłodna, któraś nie rodziła» odnoszą się do nas, niepłodny bowiem był nasz Kościół, zanim dano mu dzieci. A słowa: «wykrzykuj, któraś bólów rodzenia nie doznała» znaczą, że mamy w szczerości serca ofiarować nasze modlitwy Bogu i nie słabnąć, jak może słabnąć niewiasta rodząca. Słowa zaś: «bo liczniejsze są dzieci porzuconej niż dzieci mającej męża» przypominają, że choć lud nasz zdawał się porzucony przez Boga, teraz my, którzyśmy uwierzyli, staliśmy się liczniejsi od tych, którzy zdają się posiadać Boga. A gdzie indziej w Piśmie czytamy: «Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników» (Mt 9,13). Znaczy to, że trzeba zbawiać tych, co giną. Rzeczą bowiem wielką i godną podziwu jest umacniać nie to, co stoi, lecz to, co pada. Tak i Chrystus chciał zbawić to, co ginie i zbawił wielu, bo przyszedł i powołał nas, kiedyśmy już ginęli” (II List do Koryntian św. Klemensa II,1-7; tłum. A. Świderkówna).

 

Biblia w sztuce

 

Adriaen van der Werff, Wypędzenie Hagar (1696/7), public domain