Komentarze do czytań - Urocz. Trójcy Przenajśw. "C" (3.06.2007)

Hendrick van Balen, Trójca Święta, lata 20-ye XVIIw., Sint-Jacobskerk, Antwerpia. Połączono ze stroną: WGA - http://www.wga.hu/art/b/balen/trinity.jpg

Miłość Boża

rozlana jest

w naszych sercach...

Prz 8,22-31; Ps 8; Rz 5,1-5; J 16,12-15

Jedna Natura w Trzech Osobach – Bóg jest całkowicie inny, niż wszystko, co potrafimy pomyśleć. Możemy jedynie trwać w uwielbieniu tajemnicy miłości, która objawia się nam poprzez plan stworzenia i zbawienia podjęty dla nas poprzez trzy Boskie Osoby. Jesteśmy dziełem Trójcy – a więc naszą pełnią będzie jedynie miłość i wspólnota, a naszym ostatecznym celem jest komunia z Boskimi Osobami, Ojcem, Synem i Duchem Świętym...

Każda Celebracja Eucharystyczna podczas roku liturgicznego stanowi rzeczywistość głęboko Trynitarną: Bóg Ojciec w Duchu Świętym posyła nam Syna, aby realizować Boże zbawienie w naszych sercach...

Pierwsze Czytanie

Opisane przez mędrca dzieło stworzenia objawia nam Bożą mądrość. Wszystko, co Bóg uczynił wskazywało na Jego bezmierną mądrość. Piękno świata i jego harmonia zrodziła więc refleksję nad Bożą mądrością, która nabrała wręcz ludzkich cech i przymiotów. Obecna przy Bogu, towarzyszy Mu w dziele stworzenia. Człowiek pragnie oglądać Boga, pragnie odkrywać Jego obecność. Staje się to możliwe, gdy patrzy na stworzony świat, który prowadzi go do dzieła miłości wspólnoty Boskich Osób.

Drugie Czytanie

Święty Paweł w Liście do Rzymian wyjaśnia nam obecność trzech Osób Boskich w historii zbawienia. Dzieło usprawiedliwienia dokonane zostaje przez Syna, którego posłał Ojciec. Pewność daru, który trwa w naszych sercach, pomimo wszelkich udręk i przeciwności, co stanowi zasługę Ducha Świętego. To Duch Święty, który rozlewa w nas miłość Ojca i Syna, sprawia, że już teraz doświadczamy bliskości Boga i karmimy się nadzieją przyszłej chwały.

Ewangelia

Pomimo, że Jezus odchodzi już z tego świata, obwieszcza uczniom, że ma im wiele do powiedzenia. Oni jednak nie są w stanie jeszcze tego w tym momencie przyjąć i zrozumieć. Jezus jeszcze nie doprowadził uczniów do pełnej prawdy, uczyni to Duch Święty, który przekaże mowę uwielbionego Jezusa, Jego chwałę i komunię z Ojcem. On doprowadzi uczniów do całej prawdy. Prawda, do której doprowadzi Duch, to nie jakieś stopniowe poznanie, lecz rzeczywista komunia z uwielbionym Jezusem, przeżywanie Jego tajemnicy. Mowa Jezusa, objawiająca Ojca ustaje, podejmie ją Duch. Słowa Jezusa docierały do uszu słuchaczy, mowa Ducha dotknie ich serc...

Duch będzie kontynuował misję Jezusa, będzie niejako Jego wyrazicielem, a następnie ma oznajmić rzeczy przyszłe, te, które mają nadejść. Duch pouczy uczniów jak mają reagować, postępować w różnych sytuacjach, w których się znajdą. Jezus podkreśla, że nauka Ducha pochodzi od Jezusa, co z kolei prowadzi do źródła wszystkiego – do Ojca. Największą chwałą Syna będzie wprowadzenie wierzących w te tajemnice życia Bożego. Pełnia objawienia Syna doprowadza do Ojca, ponieważ Ojciec i Syn w Duchu Świętym, Trójca Święta, stanowią jedno.

S. Jolanta Judyta Pudełko PDDM