Komentarze do czytań - NMP Częstochowskiej (26.08.2007)

Matka Boska Częstochowska.Nie mają już wina

Prz 8,22-35; Ps 48; Ga 4,4-7; J 2,1-11

Przyjście Jezusa wprowadza nowość, ale zakorzenia się, opiera się na drodze już przebytej. Bóg respektuje naturę, historię i obietnice. Potrzeba jednak otwartości na działanie Boże, które tak, jak wtedy i dziś nas zaskakuje. Potrzeba przyjrzeć się Znakom Bożym w naszym życiu. Może czasami i do nas Jezus mówi w sposób zagadkowy? Czy dostrzegamy w naszym życiu wstawiennictwa i interwencji Maryi? Co jest moją stągwią i wodą? W końcu, czy wierzę w obecność Ducha Świętego we mnie, w Jego moc i życie?

Pierwsze Czytanie

Mądrość, jeden z przymiotów Boga zostaje przedstawiona przez autora Księgi Przysłów w ludzkiej postaci, jako kobieta. Mądrość jest przy Bogu od początku, towarzyszy Mu w dziele stworzenia, będąc Jego radością. Ta Boża Przyjaciółka, według słów mędrca staje się następnie obecna pośród ludzi i zachęca ich, aby otworzyli się na dar Bożej Mądrości, która znajduje wyraz w Bożych przykazaniach. Potrzeba dołożyć wiele trudu i pokory, aby znaleźć się w gronie błogosławionych uczniów Bożej Mądrości.

Drugie Czytanie

Historia ludzi i całych narodów zmierzała do wypełnienia się Bożych obietnic. Przyjście na świat Jezusa, Syna Bożego, Święty Paweł ukazuję jako pełnię czasu. W wydarzeniu tym szczególne miejsce zajmuje Matka Mesjasza, Maryja. Bóg przyjął pośrednictwo Kobiety, aby stać się w pełni człowiekiem. W ten sposób chciał objawić swą jedność z całą ludzkością. Stając się naszym Bratem, uczynił nas przybranymi dziećmi Boga.

Ewangelia

Wszystkie znaki, które przedstawia nam Ewangelia Janowa wskazują na konkretne prawdy dotyczące Jezusa, ale ten pierwszy jest wyjątkowy, tłumaczy sposób działania Boga wobec człowieka. A to działanie zewnętrznie przyjmuje formę szczególnej bezinteresowności. Zaślubiny są zawsze momentem wielkiej radości, ale posiadają tu głębszy wydźwięk – wskazują na przymierze Izraela z Bogiem. Przymierze to jednak było wielokrotne łamane.

Maryja jawi się jako przedstawicielka ludzi doświadczających upokarzającego braku. Widząc zaistniały problem powierza go Synowi, a następnie wzywa sługi do działania. Posłuszeństwo Słowu Pana sprawia, że ludzki wysiłek zostaje naznaczony przemieniającym działaniem Boga.

Moment czerpania wina oznacza początek wypełniania się eschatologicznych zapowiedzi. Przymierze Boga z ludźmi osiąga wypełnienie w godzinie Jezusa. Przymierze z Izraelem, w Chrystusie przemienia się, tak jak woda w wino, w nowy rodzaj więzi w Duchu Świętym.

S. Jolanta Judyta Pudełko PDDM