Komentarze do czytań - IV Niedziela wielkan. "C" (29.04.2007)

Dobry Pasterz.Moje owce...

Dz 13,14.43-52; Ps 100; Ap 7,9.14b-17; J 10,27-30

Biblijny obraz Dobrego Pasterza oddaje czułą troskę Boga, która w pełni objawiła się w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. On jest naszym Pasterzem, jest przewodnikiem, który idzie jako pierwszy torując nam drogę do Ojca, pragnąc, aby żadna z owiec nie zginęła...

Pierwsze Czytanie

Naród Wybrany jako pierwszy stał się adresatem Bożych obietnic i przymierza. Przez to sam Bóg stał się Pasterzem Izraela. W Jezusie Chrystusie dar ten zostaje przekazany wszystkim ludziom. Głoszenie Ewangelii przez Apostołów, staje się zaproszeniem do wejścia do owczarni Dobrego Pasterza. Kto przyjął dar słowa Bożego, stał się uczestnikiem wszystkich duchowych darów, gdyż przyjął dar zbawienia, który przekazuje życie wieczne. Odrzucenie Dobrej Nowiny i prześladowania jej głosicieli nie zatrzyma rozwoju Bożego Królestwa, które przez wiarę nieustannie wzrasta w sercach przyjmujących Boże słowo.

Drugie Czytanie

Wierzący w Chrystusa, którzy weszli do Jego owczarni, stają się uczestnikami Bożego życia. Autor Apokalipsy przekazuje nam wizję szczęścia odkupionych, którzy pomimo licznych cierpień wytrwali przy Pasterzu do końca. Krew zwycięskiego Baranka oczyściła ich dusze i uzdolniła do radykalnej wierności. Dlatego mogą cieszyć się doskonałą radością, co wyraża piękno niebiańskich pastwisk i wód, ukazujących troskliwą miłość Dobrego Pasterza, która nie ustanie nawet w wieczności

Ewangelia

W odpowiedzi na zaczepne pytania ze strony przeciwników Jezus objawia swoją tożsamość w obrazie Dobrego Pasterza. Przynależność do owiec Jezusa jest procesem i wezwanie do tej więzi Jezus kieruje nawet do swych przeciwników. Więź ta nawiązuje się poprzez przyjmowanie Jego słowa, które prowadzi do poznania, postępowania drogami wyznaczonymi przez Pasterza i przyjęcia daru życia wiecznego. Owce zostały dane Jezusowi od Ojca, gdyż Jego wolą było, aby Jezus stał się przewodnikiem ludzi i doprowadził ich do bram życia wiecznego. Dobry Pasterz to ten, który oddaje życie za owce. Cena tej ofiary sprawia, że owce, odkupiona ludzkość, przynależy do Zbawiciela. Jego miłość zwycięża wszystkie przeszkody i niebezpieczeństwa czyhające na owce. To właśnie ta miłość objawia najpełniej boską godność Jezusa i jego zjednoczenie z Ojcem. Przez moc tej miłości każdy człowiek ma szansę wejść do owczarni Dobrego Pasterza. Ale potrzeba otworzyć się na Jego głos, wsłuchać się z wiarą w Jego słowo i postępować według Jego pouczeń...

s. Jolanta Judyta Pudełko PDDM