Komentarze do czytań - Zesłanie Ducha Świętego (27.05.2007)

Weźmijcie

Ducha Świętego...

Dz 2,1-11; Ps 104; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23

Aby otrzymać Ducha Świętego, trzeba Go przyzywać całym jestestwem. Potrzeba jednak najpierw poznać własną słabość i niewystarczalność. Trzeba niejako zejść z Chrystusem do grobu, ujrzeć swą duszę martwą z powodu grzechu...

Duch, który wskrzesza Jezusa przywraca do życia również nas. Nie możemy żyć bez Tego, który jest samym życiem. Grzech nie jest w stanie zniszczyć w człowieku Bożego obrazu, brudzi i zaciera go jednak i nie pozwala jaśnieć pełnym blaskiem. Duch Boży dokonuje w nas całkowitej odnowy i przemiany. Dzień Pięćdziesiątnicy doprowadza do pełni Boży plan zbawienia...

Duchu Święty, Boże, pragniemy poznawać Twoją tajemniczą obecność w historii zbawienia. Pragniemy odkrywać tajemniczy zamysł Boga Ojca, który przez Syna w Duchu Świętym wszystko stwarza, podtrzymuje w istnieniu, zbawia... Pragniemy wnikać w tajemnicę Kościoła, który żyje i oddycha mocą Ducha, przekazując życie Boże poprzez Liturgię i Sakramenty...

Pierwsze Czytanie

Moc Boga, którą Stary Testament obrazowo przedstawiał za pomocą wiatru, zostaje objawiona w aspekcie osobowym. Oczekująca na dar Ducha wspólnota zostaje Nim napełniona w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy przywoływano dar Prawa dany Izraelowi na Synaju. Dzięki darowi Ducha następuje nowe zjednoczenie ludzkości, która otwiera się na głoszone Słowo Boże. Staje się ono zrozumiałe dla wszystkich, gdyż Duch, który ożywia Apostołów przemawia i działa przez miłość. Wspólnota wieczernika realizuje wcześniejsze zapowiedzi i staje się wspólnotą mesjańską, obdarzoną bogactwem i mnogością darów Ducha Świętego, co pozwala rozdartej przez grzech ludzkości wrócić do pierwotnej jedności.

Drugie Czytanie

Święty Paweł w 1 Liście do Koryntian poucza chrześcijan o mocy i działaniu Ducha Świętego w wierzących. To On ożywia więź wiary z Jezusem Chrystusem, który dzięki mocy Ducha jest obecny w swoim Kościele. Duch jednoczy wszystkich wierzących i prowadzi ku Chrystusowi, który jest Głową mistycznego ciała. Dary i posługiwania mogą być różne. Ale serca wierzących wypełnia jedna i wspólna miłość.

Ewangelia

Ewangelista Jan ukazując nam tajemnicę Paschy Jezusa, nierozerwalnie łączy ją z Jego powrotem do Ojca i darem Ducha Świętego. Zmartwychwstanie Jezusa wprowadza człowieka w nową rzeczywistość, co można porównać do nowego aktu stworzenia. Zmartwychwstały Pan przekazuje apostołom dar swego Boskiego życia, którym jest ożywiające tchnienie Ducha Świętego. To ten Duch, który prowadził Jezusa w Jego misji, umocni apostołów, aby mogli służyć ludziom i rozdawać dary ze skarbca zbawczego dzieła ich Pana. Zwycięstwo Jezusa nad złem i nowe życie w Duchu Świętym najpełniej wyraża się w darze przebaczenia i odpuszczenia grzechów. Apostołowie stają się w ten sposób szafarzami nieskończonego daru Bożego Miłosierdzia. Uwolnienie z niewoli grzechu stanowi początek nowego życia chrześcijanina, który otwiera się na Ducha miłości i stara się postępować według Jego wskazań.

S. Jolanta Judyta Pudełko PDDM