Komentarze do czytań - II Niedziela zw. "C" (14.01.2007)

Przemienienie wody w wino.Objawił swoją chwałę

i uwierzyli w Niego

Jego uczniowie...

Iz 62,1-5; Ps 96; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-12

Po chrzcie w Jordanie Jezus rozpoczął czas swej apostolskiej, publicznej działalności. Jest to przestrzeń, w której ma się dokonać objawienie prawdy o Jezusie Synu Bożym i Zbawicielu człowieka. Według opisu Świętego Jana początek objawienie dokonuje się podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Bóg wybiera więc realia ludzkiej miłości, aby ukazać fragment swej tajemnicy...

Pierwsze czytanie

Starotestamentowa więź przymierza łącząca Izraela z Bogiem została przedstawiona za pomocą obrazu miłości małżeńskiej. Miłość przymierza, z winy człowieka została zdradzona. Człowiek odwrócił się od swego Stwórcy i Pana i zaczął pokładać nadzieję w bożkach, siłach natury, czy ludzkich możliwościach. Miłość Boga jest jednak zbyt mocna i głęboka, aby mogła ją unicestwić jakakolwiek zdrada, czy ludzki grzech! Mądra miłość Boga pozwala jednak człowiekowi doświadczyć konsekwencji swego wyboru. Każdy, zraniony grzechem człowiek, może zidentyfikować się z upadłym Izraelem opisanym przez proroka Izajasza. Bóg jednak nie ustanie w swych wysiłkach, aby doprowadzić człowieka do pełni zbawienia. Piękno człowieka żyjącego w Bożej łasce można porównać do najpiękniejszej panny młodej w dniu ślubu. Piękno miłości, strój weselny, klejnoty mają wyrażać tajemnicę więzi, która silniejsza jest niż grzech, czy śmierć...

Drugie czytanie

Pouczając chrześcijan o miłości Boga, święty Paweł odkrywa różnorakie działania Ducha Świętego. To właśnie On, Duch Miłości sprawia, że w człowieku dokonuje się dzieło zbawienia, wyzwolenia z grzechu, przez które Jezus Chrystus przyprowadza nas do Ojca. Ale nie tylko to. Duch Święty objawia nam Jezusa, który żyje w Kościele i w każdym człowieku. A czyni to również poprzez charyzmatyczne dary, które są udzielane dla dobra wspólnoty. Kościół jest Ciałem Chrystusa, w którym każdy otrzymuje swoje niepowtarzalne miejsce i posłannictwo, a dary udzielane chrześcijanom nie tylko mają pomagać im w spełnieniu powierzonego dzieła. Charyzmaty pozwalają bowiem uczestniczyć z bliska w jakimś szczególnym aspekcie Jezusa Chrystusa, a przez to przyczyniać się do nieustannego objawiania się Jego Osoby i budzenia wiary we współczesnym świecie.

Ewangelia

Brakujące wino podczas uroczystości weselnych znakomicie odzwierciedla dotkliwość braku miłości i formalizm, które charakteryzują zranione grzechem przymierze z Bogiem. Tak właśnie jest kiedy brakuje życia, miłości, radości i wierności. Obecność Jezusa ma to zmienić. Celem Jego nauczania jest wskazanie człowiekowi drogi odzyskania miłości. Jednak potrzeba, podobnie jak zachęceni przez Matkę Jezusa słudzy, zrobić wszystko, co On nam powie.

Miłość Jezusa, dar Jego oddanego za nas życia, już przywróciły nam to, co zniszczył grzech. Otrzymaliśmy jednak o wiele więcej. Nasze serca stały się przestrzenią nowych godów weselnych, gdzie mocą Ducha Świętego zostaje przypieczętowana nowa więź przymierza. Krew Chrystusa – nowe wino wiecznej miłości, jest darem, który nigdy się nie kończy.

Potrzebujemy jednak w nowy sposób odkryć otrzymany dar, otworzyć oczy na codziennie objawiającą się nam Chwałę Boga i uwierzyć. To właśnie wiara stanowi spoiwo otrzymanego daru, ona pozwala niestrudzenie napełniać nasze puste stągwie z nadzieją, że znów stanie się cud, że znów zwycięży miłość...

s. Jolanta Judyta Pudełko PDDM