Na wtorek X tyg. zw. (12.06.2007) - Styl życia

Caspar David Friedrich, Pielgrzymka w Słońcu, 1805, Kunstsammlungen, Weimar. połączono ze stroną: WGA - http://www.wga.hu/art/f/friedric/5/506fried.jpg"Wy jesteście światłem świata".

Mt 5, 14a – ewangelia mszalna

Jezus mówi o roli, jaką mają do spełnienia w świecie Jego uczniowie.

Światło posiada w Biblii bardzo bogatą symbolikę. Najogólniej mówiąc, w przeciwieństwie do ciemności światło symbolizuje to, co dobre, co służy życiu i ma swe źródło w Bogu. W Starym Testamencie symbol światła odnoszono przede wszystkim do Boga, ale także do osób czy instytucji, które od Niego pochodzą. Światłem zatem nazywano Izraela, mesjańskiego Sługę Jahwe (zob. np. Iz 42, 6), Torę i Jerozolimę. Jezus powierza funkcję światła swym uczniom, którzy mają je zanieść światu. Jest oczywiste, że w ten sposób mają przedłużać i uobecniać posłannictwo Syna Bożego. Apostoł Paweł nazwie chrześcijan dziećmi światła (Ef, 5, 8; 1 Tes 5, 5). Zadaniem każdego ucznia Chrystusa jest więc bycie światłem. W w. 16. Jezus uściśla swą wypowiedź: Chodzi o dobre uczynki i styl życia, który kierowałby innych ku Bogu.

„Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16).

ks. Grzegorz Domański