Na XI Niedzielę Zwykłą C (17.06.2007) - uwierzyć miłości Boga

Josse Lieferixe, Ukrzyżowanie, -, Muzeum Louvre, Paryż. Połączono ze stroną: WGA - http://www.wga.hu/art/l/lieferin/zcrucifi.jpg„[Syn Boży] umiłował mnie

i samego siebie

wydał za mnie”

Ga 2, 20 – drugie czytanie mszalne

Fragment Pawłowego pouczenia, dotyczącego usprawiedliwienia przez wiarę.

„Tak (…) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Jezus ofiarował się za mnie… Uczynił to, ponieważ miłuje… On pierwszy nas umiłował (por. 1 J 4, 10) i to umiłował „do końca” (por. J 13, 1). W obliczu tego faktu powinniśmy – wraz z Janem – przyjąć postawę adoracji: „Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów (…) – Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen” (Ap 1, 5-6).

Starajmy się, by nasze życie – na wzór życia Pawła – było życiem wiary w Syna Bożego (por. Ga 2, 20).

ks. Jakub Dąbrowski