Na środę XI tyg. zw. "I" (20.06.2007) - kto nie zna, nie pragnie

„Radosnego dawcę miłuje Bóg”

2 Kor 9, 7 – pierwsze czytanie mszalne

Słowa Pawła wypowiedziane w kontekście zapowiedzi zbiórki na rzecz ubogich w Jerozolimie.

Zasada scholastyczna, przytoczona przez ks. prof. Kudasiewicza w jednej z jego publikacji (Biblijna droga pobożności maryjnej, Kielce 2002, 15), stwierdza: „Ten, kto nie zna, nie pragnie”. Zaangażowanie człowieka zależy od stopnia poznania przez niego określonej rzeczywistości. Pawłowe wezwanie do dawania z radością (por. 2 Kor 9, 7) zakłada więc poznanie motywacji, którą kieruje się człowiek, decydując się na przyjęcie takiej postawy. Apostoł przedstawi tę motywację w słowach: „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kor 8, 9). Przylgnięcie do Chrystusa, który staje się ubogim dla nas – ludzi, doświadczenie wielkości Jego ofiary pociąga za sobą pragnienie naśladowania Go przez służbę braciom.

Pamiętajmy, że „kto hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie” (2 Kor 9, 6).

ks. Jakub Dąbrowski