Na śś. Andrzeja i Benedykta (13.07.2007) - Wytrwać przy Jezusie

-, Śś. Andrzej Śwoerad i Benedykt, -. Pobrano ze strony: ILG - http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/07-13.php3„Kto wytrwa do końca,

ten będzie zbawiony”

Mt 10, 22 – ewangelia mszalna

Fragment „mowy misyjnej” Jezusa.

„Wiara mocna musi przejść przez próby. Wiara żywa musi ciągle wzrastać. Nasza wiara w Jezusa musi często się konfrontować z niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą na zawsze” (za: www.vatican.va) – mówił papież Benedykt do młodzieży zebranej na krakowskich Błoniach. W naszym życiu nieustannie dochodzi do konfrontacji rzeczywistości wiary i konsekwencji z niej wypływających z rzeczywistościami, które wierze są obce lub wprost się jej sprzeciwiają. Pociąga to za sobą konieczność opowiedzenia się – dokonania wyboru. Często niełatwe jest opowiedzenie się za Bogiem wbrew iluzjom, które przed naszymi oczyma maluje świat. Ale przebywanie z Jezusem, zażyłość z Nim – nade wszystko przez spotkanie w sakramentach i na modlitwie – pozwala nam z coraz większym przekonaniem powtarzać za Apostołem Piotrem: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga” (J 6, 68-69).

Pamiętajmy, że to, co wystawia naszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość (por. Jk 1, 3).

ks. Jakub Dąbrowski