Na św. Grzegorza Wielkiego (3.09.2007) - Tu i teraz

 „Dziś spełniły się

te słowa Pisma,

któreście słyszeli”.

Łk 4, 21b – ewangelia mszalna

Jezus wypowiada te słowa w synagodze w Nazarecie po odczytaniu mesjańskiego proroctwa z księgi proroka Izajasza (Iz 61, 1-2)

Jezus jest Bożym pomazańcem, Mesjaszem, posłanym, „aby ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność (…)” (Łk 4, 18; Iz 61, 1). W Jego osobie Bóg objawia swe oblicze. Jest to oblicze pełne dobroci, oblicze Boga, który wierny swym obietnicom przychodzi z dobrą nowiną o wyzwoleniu. Łaskawość Boga jest maksymalna, całkowita, tak jak całkowita jest ofiara Jezusa.
Jezus mówi, że to właśnie „dziś” nastał czas tej łaskawości. Ewangelista Łukasz wielokrotnie w swym dziele podkreśla, że zbawienie dokonuje się nie w przeszłości czy przyszłości, ale właśnie tu i teraz. Ten zbawczy czas, to „tu i teraz” jest jednocześnie czasem Kościoła, który kontynuuje dzieło Jezusa i jest pośrednikiem Bożej łaskawości.
W tym „tu i teraz” ma udział także każdy z nas żyjący w czasach odkupienia, w czasach Kościoła. Nasze życie zatem i czas nam dany to wielka szansa do wykorzystania.

Korzystajmy z czasu zbawienia!

Ks. Grzegorz Domański