Na Czwartek II tyg.zw."I" (18.01.2007) - Patrzmy na Jezusa

Chrystus Arcykapłan, ok. 1650-60, Muzeum Saris, Bardejov, Słowacja (pierwotnie w kościele św. Mikołaja w Bodruzalu). Pobrano ze strony: Lemkos - http://www.lemko.org/art/bardejov/ikona30.jpg„Jezus może zbawiać

na wieki tych,

którzy przez Niego

zbliżają się do Boga,

bo zawsze żyje,

aby się wstawiać za nimi”

 Hbr 7, 25 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment refleksji o Chrystusie – Kapłanie.

„W Nim (w Chrystusie) mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego” (Ef 3, 12). Jezus jest odpowiedzią na ludzkie pragnienie poznania Boga, wyrażone w prośbie, którą kieruje do Mistrza Filip: „Panie, pokaż nam Ojca” (J 14, 8) – bo to przez Syna Bóg ostatecznie do nas przemawia (por. Hbr 1, 2). Z drugiej strony ofiara Jezusa otwiera nam drogę do Ojca (por. V Modlitwa Eucharystyczna). Stąd tak doniosłe znaczenie chrześcijańskiej postawy, którą autor Listu do Hebrajczyków wyraża w słowach: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (por. Hbr 12, 2).

Starajmy się przez modlitewną refleksję nad Słowem Bożym kontemplować oblicze Jezusa (por. Jan Paweł II, Novo millennio ineunte 16).

ks. Jakub Dąbrowski