Na sobotę II tyg. wielkanocnego (21.04.2007) - głosić słowem i czynem

„Nie jest rzeczą słuszną,

abyśmy zaniedbywali słowo Boże,

a obsługiwali stoły”

Dz 6, 2 – pierwsze czytanie mszalne

Słowa apostołów, poprzedzające włożenie rąk na diakonów.

Głoszenie Ewangelii, będące obowiązkiem, który na uczniów nałożył Chrystus (por. Mk 16, 15), związane jest z posługą miłosierdzia. „Obsługiwanie stołów” nie może się jednak nigdy dokonywać kosztem słowa Bożego (por. Dz 6, 2) – nie powinno słowa Bożego przesłonić ani zastąpić. „Obsługiwanie stołów”, działalność charytatywna Kościoła wynika z natury tej wspólnoty; stanowi też środek, za pomocą którego Kościół z orędziem o Jezusie jest w stanie dotrzeć do wielu osób. Środek ten winien być jednak uzupełniony o słowne wyjaśnienie – świadectwo życia chrześcijańskiego domaga się „uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest” (por. 1 P 3, 15) wobec świata.

Starajmy się, na miarę naszych możliwości, odpowiedzieć na wezwanie Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15).

ks. Jakub Dąbrowski