Na Poniedziałek VII tyg. wlkn. (21.05.2007) - Ku chwale nieba

Jeśli razem z Chrystusem

powstaliście z martwych,

szukajcie tego, co w górze,

gdzie przebywa Chrystus,

zasiadając po prawicy Boga.

Kol 3, 1 – śpiew przed ewangelią

Św. Paweł Apostoł, ostrzegając Kolosan przed błędnie pojętą pobożnością, słowami katechezy chrzcielnej wzywa ich do życia w pełni chrześcijańskiego.

Św. Augustyn w następujący sposób rozważa powyższe słowa Apostoła: Posłuchajmy Apostoła, który mówi: "Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi". Chrystus wstąpił do nieba, ale nie odszedł od nas. Tak i my, już tam jesteśmy razem z Nim, choć jeszcze nie spełniło się w naszym ciele to, co jest nam obiecane.
Chrystus już jest wyniesiony ponad niebiosa; cierpi jednak na ziemi, ilekroć my, Jego członki, doznajemy utrapień. On sam daje tego dowód, gdy woła z niebios: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?", oraz: "Byłem głodny, a daliście Mi jeść".
Czemuż to i my tak nie wysilamy się tu na ziemi, aby dzięki wierze, nadziei i miłości, które łączą nas z Nim, z Nim też radować się pokojem niebios?”
Życie chrześcijanina ma być zatem życiem według tajemnicy chrztu; ma być kroczeniem drogą Jezusa – zanurzaniem się w Jego śmierci i podążaniem ku chwale nieba.

„Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej rządzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem” (Kol 3, 5).

Ks. Grzegorz Domański