Na Środę XXIX t.z."II" (25.10.2006) - Fundamentalne stwierdzenie

 Oto Bóg jest moim zbawieniem.

Będę miał ufność

i bać się nie będę.

Iz 12, 2 – psalm responsoryjny

Prorok Izajasz wychwala Boga za dzieło wybawienia Jego ludu (12, 1-6).

Powyższe słowa proroka to stwierdzenie o znaczeniu fundamentalnym nie tylko dla Izraela, lecz także dla ludu Nowego Przymierza. Tylko Bóg jest zbawieniem. Zbawienia nie można znaleźć poza Bogiem, na własną rękę czy według własnych koncepcji. Wszelkie „samozbawcze” działanie, powodowane brakiem ufności do Boga, staje się odejściem od Zbawiciela i bałwochwalstwem.
Izrael wiele razy szukał pomyślności i wybawienia poza Panem, co zawsze pociągało za sobą dramatyczne konsekwencje w postaci poniżenia czy zniewolenia. Tego rodzaju pokusa dotyka każdego z nas. Dlatego też i dla Izraela kiedyś, i dla nas dzisiaj ważnym jest, aby sobie przypominać, że tylko „Bóg jest moim zbawieniem”.

Powierzmy swe życie Panu!

Ks. Grzegorz Domański