Na Chrystusa Króla (26.11.2006) - Cena za panowanie

"Nastało nad światem

królowanie naszego Pana

i Jego pomazańca".

Ap 11,15b - responsorium po II czytaniu z godziny czytań

Zatrąbił siódmy anioł i w niebie rozległy się głosy mówiące powyższe zdanie.

Jakie podstawy ma owo panowanie? Na czym polega godność i władza Pana naszego? "Dzierży On - wyjaśnia św. Cyryl Jerozolimski - panowanie nad wszystkim stworzeniem, nie siłą wymuszone, ani od nikogo z zewnątrz [nie nadane], ale na mocy swej istoty i natury". W Nim bowiem zostały zjednoczone dwie natury: Boska i ludzka. W ten sposób Stworzyciel złączył się ze swoim stworzeniem. Dał wszystkiemu istnienie i wszystko przyjął jako swoje. Dlatego cały wszechświat powinien wielbić Go jako swego "Króla królów i Pana panów" (Por. Ap 19,16). "Cóż może jednak być dla nas piękniejszego lub milszego do pomyślenia, jako to, że Chrystus panuje nad nami nie tylko z prawa natury, lecz także z prawa, ktore sobie nabył, mianowicie przez dzieło odkupienia? Oby wszyscy ludzie zapominający o tym, rozważyli to, jak drogo kosztowaliśmy Zbawcę naszego: 'nie skazitelnym złotem albo srebrem zostaliście wykupieni, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy' (1P 1,18-19). Nie należymy już do siebie, skoro Chrystus 'za wielką cenę'  (1Kor 6,20) nas nabył; same nawet ciała nasze są członkami Chrystusowymi' " - tak pisał w encyklice Quas Primas Pius XI, papież, który ustanowił dla całego Kościoła uroczystość Chrystusa Króla.

Poddajmy się woli naszego Stwórcy i Odkupiciela! Uwielbiajmy go z wdzięcznością!

Jan Budzyński