Na Wtorek II tyg.Adw. (12.12.2006) - Nieustanna pokuta

Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni,

wyrównajcie na pustkowiu gościniec

naszemu Bogu!

 Iz 40, 3 – pierwsze czytanie mszalne

Prorok Izajasz pociesza swój naród i zapowiada rychłe wyzwolenie z niewoli babilońskiej.

Wygnańcy w Babilonie mają przygotować drogę powrotu do Ziemi Obiecanej. Tą drogą ma wrócić do Izraela także sam Jahwe. Powyższy obraz (tzn. droga powrotu przez pustynię) przywołuje wyjście Izraela z niewoli egipskiej – wydarzenie fundamentalne w historii Narodu Wybranego. Prorok zapowiada, iż Bóg jest gotowy, aby jeszcze raz dokonać cudu wyzwolenia.
Słowa proroka Izajasza znajdą się później w ustach Jana Chrzciciela (Mt 3, 3; Mk 1, 3; Łk 3, 4) jako zapowiedź nowego i definitywnego wyzwolenia, którego dokona Jezus poprzez swoją Paschę. Jan Chrzciciel nadaje jednocześnie tym słowom charakter wezwania do pokuty i nawrócenia.
Chrześcijańskie oczekiwanie na wyzwalające przyjście Pana jest zatem nieustanną pokutą i nawracaniem. W tym też wyraża się postawa gotowości, do której wzywa Jezus.

Czuwajmy i módlmy się!

Ks. Grzegorz Domański