Na Piątek II tyg. Adw. (15.12.2006) - Droga do szczęścia

O gdybyś zważał na me przykazania,

stałby się twój pokój jak rzeka,

a sprawiedliwość twoja jak morskie fale.

Iz 48, 18 – pierwsze czytanie mszalne

Pan na nowo wzywa Izraela do słuchania Jego głosu i przestrzegania przykazań.

Biblia źródeł cierpień, jakie spotykają człowieka, upatruje w nieposłuszeństwie Bogu. Czytamy o tym już na pierwszych stronach Pisma, w Księdze Rodzaju (Rdz 3, 1-24). Także nieszczęścia, jakie spotykały naród izraelski, przedstawiane są przez proroków jako skutek grzechu, łamania Przymierza. Prorok Izajasz poucza, że powrót z niewoli babilońskiej do ziemi obiecanej ma nie tyko wymiar geograficzny czy polityczny, lecz ma być przede wszystkim powrotem do Boga, do posłuszeństwa Jego przykazaniom.
Słowa proroka wyrażają prawdę zawsze aktualną i dotyczącą każdego człowieka. Droga do szczęścia każdego z nas – do naszej ziemi obiecanej – wiedzie ścieżką Bożych przykazań, choć często niestety szukamy pokoju i sprawiedliwości według własnych ludzkich koncepcji.

Szukajmy Bożego pokoju i Bożej sprawiedliwości!

Ks. Grzegorz Domański