Na VI dzień w oktawie N.P. (30.12.2006) - Służba Boża

Prorokini Anna córka Fanuela. Pobrano ze strony: Parishes of St. George... - http://www.christopherklitou.com/icon_3_feb_anna_the_prophetess.htmSłużąc Bogu w postach

i modlitwach dniem i nocą

Łk 2, 37 – ewangelia mszalna

Fragment charakterystyki prorokini Anny.

Służba Bogu kojarzy się zwykle z czynem. Pisze św. Paweł: “Zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich” (1 Tes 5, 15). Ale zaraz dodaje: “Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5, 17). W Chrystusowym kazaniu na górze obok słów o jałmużnie znajdujemy pouczenia dotyczące postu i modlitwy (por. Mt 6, 2-18). Wydarzenie w domu Marty i Marii poucza nas o wyższości postawy zasłuchania w słowa Mistrza nad podejmowanymi z najbardziej nawet szlachetnych pobudek przedsięwzięciami (por. Łk 10, 38-42).

Wybierajmy najlepszą cząstkę (por. Łk 10, 42) – starajmy się wsłuchiwać w słowa Boże.

ks. Jakub Dąbrowski