Na Czwartek I tyg. zw. "I" (11.01.2007) - Doskonałe kapłaństwo

Chrystus Arcykapłan.Jezus może zbawiać na wieki tych,

którzy przez Niego

zbliżają się do Boga,

bo zawsze żyje,

aby się wstawiać za nimi.

Hbr 7, 25 – pierwsze czytanie mszalne

Autor Listu do Hebrajczyków poucza o naturze kapłaństwa Chrystusa.

Do podstawowych funkcji kapłaństwa należy pośrednictwo pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Funkcję tę w bardzo niedoskonały sposób wypełniało kapłaństwo starotestamentalne oparte na Prawie. Dopiero w Jezusie Chrystusie zaistniała pełnia kapłaństwa, gdyż w Nim spotkało się bóstwo z człowieczeństwem. Stąd Jezus jest jedynym doskonałym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi. Jezus Chrystus, Bóg – Człowiek, żyje na wieki, dlatego też Jego kapłaństwo i pośrednictwo są nieprzemijające.
Słowa z Listu do Hebrajczyków są niezmiernie doniosłe także dla każdego z nas. Także my, ludzie współcześni, poprzez tego samego Jezusa Chrystusa mamy dostęp do Boga, możemy się do Niego „zbliżać”. Bóg w Jezusie Chrystusie daje się nam, aby być naszym zbawieniem. Jest to największy dar, jaki człowiek może otrzymać.

Korzystajmy z obfitości Bożych darów, jakich Bóg udziela nam przez Jezusa.

Ks. Grzegorz Domański