Na sobotę XVII zwykłego

Na sobotę XVII tygodnia zwykłego

 „Słuchajcie głosu Pana, Boga waszego”

  Jr 26, 13 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment obrony Jeremiasza, którego kapłani i prorocy chcą ukarać śmiercią.

„Słuchaj, Izraelu” (Pwt 6, 4), „obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego” (Ps 95, 7) – to tylko dwa spośród licznych stwierdzeń Starego Testamentu, które przekonują o doniosłości i wadze postawy zasłuchania w Boży głos, posłuszeństwa Bożym słowom. „Słuchać” słów Boga i „być posłusznym” tym słowom – najpiękniejszy przykład takiej postawy pozostawił swoim naśladowcom Jezus Chrystus, który stał się „posłusznym aż do śmierci” (Flp 2, 8). Konsekwencją posłuszeństwa na wzór Chrystusa jest wywyższenie, doświadczenie zbawienia (por. Flp 2, 9; Jr 26, 13). Niech wołanie proroka: „Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je” (Jr 15, 16) stanie się także naszą modlitwą.

ks. Jakub Dąbrowski