Na święto Przemienienia Pańskiego

                                                      Na święto Przemienienia Pańskiego 

„Pan króluje, wesel się, ziemio” 

Ps 97, 1 – psalm responsoryjny

Fragment psalmu sławiącego Boga jako Króla i Sędziego świata.

„Radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku…” (1 P 1, 6) – apeluje do adresatów swego listu św. Piotr. Wezwanie do radości, do weselenia się jest obecne w wielu miejscach Starego i Nowego Testamentu (por. Ps 118, 24; Iz 25, 9; Mt 5, 12; Flp 4, 4). Źródłem tej radości jest zawsze obecność Boga (por. Ga 5, 22), świadomość bliskości darowanego nam przez Niego zbawienia (por. Ps 97, 1; Flp 4, 4-5; 1 P 1, 5). Tej radości nie są nam w stanie odebrać obecne w życiu każdego z nas „różnorodne doświadczenia” (por. 1 P 1, 6) – bo „Pan jest blisko” (Flp 4, 5). A jeżeli On jest z nami, któż przeciwko nam? (por. Rz 8, 31). 

Pamiętajmy o słowach Jezusa, skierowanych do uczniów: „Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5, 12).

ks. Jakub Dąbrowski