Na św. Wawrzyńca

Na św. Wawrzyńca

„Radosnego dawcę miłuje Bóg”

2 Kor 9, 7 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment zachęty do ofiarności na rzecz Kościoła w Judei, którą Paweł kieruje do Koryntian.

 

„Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu” (Dz 20, 35) – te słowa Jezusa przytaczają Dzieje Apostolskie. Sam Jezus jest doskonałym wzorem takiej postawy: oddaje człowiekowi swój czas, poświęca swe siły, a w końcu zostawia swoje Ciało na pokarm (por. Mt 26, 26 par.). Uczniowie Jezusa wezwani są do naśladowania Go także przez to, że dzielą się z braćmi dobrami, których mają pod dostatkiem (por. 2 Kor 8, 12-13).

  Chciejmy – w miarę naszych możliwości i potrzeb braci – z radością odpowiadać na wezwanie Jezusa: „Daj temu, kto cię prosi” (por. Mt 5, 42). 

ks. Jakub Dąbrowski