Na Święto Narodzenia NMP (8.09.2006)

 „A On będzie pokojem”

Mi 5, 4 – pierwsze czytanie mszalne (do wyboru)

Fragment wypowiedzi proroka dotyczącej Betlejem.

„Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój…” (Ps 72, 7) – tymi słowami psalmista opisuje czas panowania Mesjasza. Mesjasz – Chrystus, „przyszedłszy, zwiastował pokój” (Ef 2, 17); ten pokój scharakteryzowany został przez Apostoła jako „przystęp do Ojca” (Ef 2, 18). W tym sensie możemy za św. Pawłem powtórzyć: „On – tzn. Chrystus – (…) jest naszym pokojem” (Ef 2, 14), ponieważ to dzięki Niemu, dzięki Jego zbawczej męce, śmierci i zmartwychwstaniu, dostępujemy odpuszczenia grzechów (por. Ef 2, 15-16) i możemy Boga nazywać naszym Ojcem (por. Mt 6, 9; Łk 11, 2).

Starajmy się, przez regularne przystępowanie do sakramentu pojednania, na nowo odkrywać dar pokoju serca, ofiarowany nam przez Chrystusa!

ks. Jakub Dąbrowski