Na Bł. Wincentego Kadłubka (9.10.2006) - Anathema sit!

Gdyby wam ktoś głosił

Ewangelię różną od tej,

którą od nas otrzymaliście,

niech będzie przeklęty.

Ga 1,9 (por. w. 8) - I czytanie mszalne

Powyższe zdanie pochodzi z wypowiedzi św. Pawła, zdziwionego odmianą pogłądów chrześcijan z Kościołów w Galacji.

Apostoł narodów wypowiada bardzo ostre słowa. Czego więc dotyczy orędzie głoszone przez niego i towarzyszy, skoro, w reakcji na odstępowanie od jego nauki, przybiera tak radykalny ton? Apostoł wyjaśnia zwięźle: "Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy,  że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem:  i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu" (1 Kor 15, 3-5; por. Rz 1,3-5; 2Tm 2,8). Kto więc rozpowszechnia przekonania o zbawieniu człowieka,  negujące lub przemilczające te fundamentalne prawdy, a ponadto twierdzi, że w czym innym niż Pascha Jezusa lub w kim innym niż Baranek Boży, należy pokładać nadzieję zbawienia, ten sam siebie wyłącza ze społeczności zbawionych.

Odrzućmy wszelką fałszywą naukę o zbawieniu!

Jan Budzyński