pope

Diecezja Radomska

Relacja z Kazimierza

Redaktor: Al. Damian Sadza      
23.02.2015.
AMOS OCZAMI WSPÓŁCZESNYCH – SPOTKANIE

BIBLIJNE U ŚW. KAZIMIERZA W RADOMIU

 
Z udziałem ks. prał. Grzegorza Senderskiego oraz dk. Pawła Kaszuby odbywającego w parafii pw. św. Kazimierza w Radomiu odbyło się w niedzielę, 22 lutego 2015 r., kolejne spotkanie biblijne sympatyków Pisma świętego, którzy przygotowują się do bycia po Wielkanocy stałymi członkami Dzieła Biblijnego. Spotkanie o godz. 19-tej rozpoczęła modlitwa w intencjach stowarzyszenia. Następnie przybyli sympatycy Biblii wysłuchali prelekcji multimedialnej ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. Prorok Amos i jego wizja nawracania narodu izraelskiego. Była ona ubogacona wspólną lekturą Księgi Amosa. Prelegent na wstępie przedstawił sylwetkę proroka. Imię „Amos” oznacza dosłownie „uniesiony”. Prorok pochodził z Tekoa, miasta położonego na Pustyni Judzkiej, w odległości ok. 16 km na południe od Jerozolimy i 8 km od Betlejem. Był pasterzem oraz właścicielem plantacji sykomor.
Z treści księgi wynika, że był człowiekiem dobrze wykształconym, znającym wydarzenia w państwach ościennych. Mieszkał w Królestwie Południowym (Juda), ale działał w Królestwie Północnym (Izrael). Kres jego działalności położył konflikt z kapłanem Amazjaszem z Betel. Ów konflikt został opisany w tej księdze (Am 7, 10-17). Tradycja żydowska mówi nawet, że został przez Amazjasza zamordowany. Amos działał ok. 760-755 r. p. Chr. Księga Amosa posiada spójną budowę literacką i stanowi coś na wzór antologii wypowiedzi Amosa. Wypowiedzi nie są ułożone chronologicznie, ale tematycznie. Większa część materiału zawartego w księdze pochodzi bezpośrednio od proroka, a niektóre elementy od redaktora księgi. Dzieli się na trzy części: Zapowiedź sądu nad narodami (Am 1-2); Mowy przeciwko Izraelowi (Am 3-6); Wizje prorockie (Am 7-9). W większości Księgi przeważa tematyka społeczna, piętnująca wszelkie formy bezprawia. Tematykę podejmowaną przez Amosa będą kontynuować późniejsi prorocy: Micheasz, Jeremiasz, Sofoniasz, Joel. Bezpośrednie cytaty z Amosa znajdują się także w NT w Dz. Ze względu na szczególną troskę o ubogich, charakteryzującą przepowiadanie Amosa, jego Księga od początku chrześcijaństwa służy za podstawę społecznego nauczania Kościoła. Amos piętnuje w swoich wypowiedziach wszelkie zło, zarówno w obu Królestwach, jak również w państwach ościennych. (W I. części Księgi 6 wyroczni przeciw sąsiadom, po jednej przeciw Judzie i Izraelowi). Największą naganę kieruje w stronę Królestwa Północnego (cała część II). Amos broni najbiedniejszych, którzy z powodu wyzysku ze strony bogatych popadli w niewolę. Łączy pojęcie ubóstwa ze sprawiedliwością (wiernością Bogu).

Kolejno odsłonił przed słuchaczami grzechy wypomniane przez Amosa narodowi izraelskiemu i narodom ościennym. 1. „Sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów” (Am 2,6). 2. „W proch wdeptują głowy biedaków, i ubogich kierują na bezdroża” (Am 2,7). 3. „Ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny, aby znieważać święte imię moje” (Am 2,7). 4. „Dawaliście pić wino nazirejczykom i prorokom rozkazywaliście: Nie prorokujcie! (Am 2,12). Amos zapowiada, że łamanie prawa i podstawowych zasad sprawiedliwości zostanie przez Boga surowo ukarana. Będą trzy rodzaje kary: porażenie ogniem, niewola, głód Słowa Bożego. W aktualizacji prelegent zwrócił uwagę na następujące zagadnienia: 1) Amos wzywa do nawrócenia i ciągłego poszukiwania  Boga 2) Bóg poprzez Amosa przypomina, aby szanować prawo do życia i sprawiedliwości każdego człowieka. 3) Wszelka nieuczciwość, chciwość, krzywda znajdzie  swoje konsekwencje w sprawiedliwości Boga. 4) Kara za popełniany grzechy wobec Boga  i człowieka jest nieunikniona. 5) Życie prawdziwie Boże wolne jest od wszelkiego rodzaju  niewoli. 6) Amos zaprasza, aby szukać i czcić prawdziwego Boga, a odrzucać wszelkie  przejawy i pozory bóstw. 7) Głód Słowa Bożego, to pragnienie odkrywania prawdy o Bogu i człowieku.