pope

Diecezja Radomska

WPROWADZENIE DO LITURGII NIEDZIELI BIBLIJNEJ

 

NIEDZIELA BIBLIJNA ORAZ INAUGURACJA

XIV OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO

(1 maja 2022 r.)

Rok C (Dz 5, 27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19)

 

WPROWADZENIE:

Pod hasłem: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego" rozpoczynamy dzisiaj w naszej Ojczyźnie XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny, któremu patronuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II. Pragniemy w tych dniach dziękować Bogu za sakrament Eucharystii i wynikające z niego posłannictwo do dawania świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa. Nasze świadectwo - to orędzie pokoju jakie przyniósł Apostołom po zmartwychwstaniu sam Jezus. Prośmy Go, abyśmy ożywieni Bożym słowem stawali się na co dzień apostołami pokoju w naszym życiu, w naszych rodzinach i wszystkich wspólnotach zmartwychwstałego Chrystusa. Niech przewodniczką naszej misji niesienia pokoju światu, będącego darem samego Boga będzie Ona – Najświętsza Maryja Panna. To Ona wciąż uczy nas jak rozważać i zachowywać w swoim sercu słowa Jezusa (por. Łk 2, 51). Już dziś chcemy Jej dziękować, że 50 lat temu, 18 czerwca 1972 wróciła tu w Radomiu na szlak nawiedzenia w kopii cudownego obrazu z Jasnej Góry i rozpocząć duchowe przygotowanie do obchodów tego wydarzenia. Niech odnowienie i rozważanie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, uczy nas podążania, podobnie jak Maryja drogami Pana, wiernie zachowując Jego słowa.  

AKT POKUTY:

Świadomi naszych grzechów i słabości prośmy miłosiernego Jezusa o ich odpuszczenie, abyśmy z czystym sercem mogli owocnie uczestniczyć w tej Eucharystii.

- Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami.

- Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami.

- Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami.

KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ SŁOWA BOŻEGO:

 

Cała Liturgia Bożego Słowa zwraca naszą uwagę na świadectwo składane o Bogu, w którego wierzymy. Dzieje Apostolskie  słowami Apostołów przed Sanhedrynem, przypominają nam, że na pierwszym miejscu winno być zawsze słuchanie Boga, a w dalszej kolejności słów ludzkich. Autor Księgi Apokalipsy składa w wizji otrzymanej od Boga, świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie określonym jako Baranek Boży. To w Jezusie Chrystusie jest: potęga, bogactwo, mądrość, moc, cześć, chwała i błogosławieństwo. Ostatnim świadectwem w dzisiejszej Liturgii Bożego Słowa jest fragment Ewangelii według św. Jana. Ewangelista opisując ukazanie się zmartwychwstałego Jezusa Apostołom nad Morzem Tyberiackim dowodzi, iż  jako osoba posiada widzialne i rzeczywiste ciało człowieka. Czynności opisane przez Ewangelistę, wyraźnie dowodzą, że apostołowie spotkali się z realną osobą Jezusa. Eucharystia, w której uczestniczymy, jest naszym spotkaniem z tym samym żywym Jezusem – naszym Panem i Bogiem.

 

HOMILIA:

 

Propozycja homilii dostępna jest w Przeglądzie Biblijnym nr 14, s. 14-20.

 

MODLITWA POWSZECHNA:

Przeżywając Niedzielę Biblijną i rozpoczynający się w naszej ojczyźnie XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny, radując się prawdą, że Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa i wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela. Zanieśmy do Niego nasze pokorne modlitwy:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby pozostając wierny Objawieniu Bożemu prowadził wszystkich do Królestwa Bożego. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za pasterzy Kościoła: Ojca Świętego Franciszka, naszego biskupa Marka, kapłanów i diakonów, aby głosząc Ewangelię pobudzali swoich wiernych do nieustannego trwania i świadczenia o Jezusie. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za całą naszą diecezję przygotowującą się do obchodów 50. lecia powrotu na szlak nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, aby odkryła w Maryi doskonałego świadka Jezusowego słowa. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za błądzących po ścieżkach wiary, którzy porzucili łaski chrztu lub nie spotkali jeszcze Chrystusa, aby pociągnięci Jego miłosierdziem stali się prawdziwie szczęśliwi. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się, aby rozpoczynający się Tydzień Biblijny stał się szczególnym czasem odkrywania Słowa Bożego, pierwszego źródła naszej wiary, wśród członków Dzieła Biblijnego, lektorów, katechetów, czytających Pismo Święte i w całej naszej parafialnej wspólnocie. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za zmarłych, aby poprzez skarb odkupienia przez Słowo stali się uczestnikami Życia w Miłości i Prawdzie w niebie. Ciebie prosimy…
  7. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, byśmy w naszej codzienności stawali się orędownikami pokoju Chrystusowego w świecie. Ciebie prosimy…

Modlitwa: Boże Ojcze wejrzyj na nasze prośby, które do Ciebie zanosimy i spraw abyśmy zawsze wierni Twojemu Słowu dawali o Nim świadectwo i odwrócili się od naszych grzechów. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

PRZED ROZESŁANIEM:

 

Zanim stąd powrócimy do naszych domów, prośmy o obfite owoce przeżywanego Tygodnia Biblijnego wzywając wstawiennictwa Matki Najświętszej, Tej, która w najdoskonalszy sposób uczy nas słuchania i rozważania Słowa Bożego. Dziękując Jej już dziś za to, że w obrazie Jasnogórskim, tu w Radomiu, 50 lat temu, tj. 18 czerwca 1972 r. powróciła na szlak nawiedzenia, powtarzamy za Jasnogórskimi Ślubami Narodu Polskiego słowa zawierzenia:

(Można w tym miejscu  poprosić wiernych o postawę klęczącą, zwracając się, o ile istnieje w kierunku obrazu lub figury Matki Bożej)

„Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu świętego.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie…”

Maryjo, Matko i Nauczycielko słuchania i rozważania Słowa Bożego prowadź nas drogami wiary i świadectwa składanego codziennie poprzez gorliwą lekturę Objawionego Słowa.

Oprac. Ks. Jacek Kucharski; al. Dawid Bukalski, al. Patryk Korcz