152. Święty grzesznik? (1 J 1,8; 3,9)

 

 

Pytania do Biblii

Święty grzesznik? (1 J 1,8; 3,9)

Jak wytłumaczyć te dwa wersety z 1 Listu św. Jana: "Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy" (1J 1,8) oraz "Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga" (1J 3,9)?

Pytanie o pozorną sprzeczność powstającą przy zestawieniu tych dwu fragmentów pochodzących z Pierwszego Listu Jana wynika z częstego błędu popełnianego przy interpretacji tekstów: nieuwzględnienia szerszego kontekstu wypowiedzi. Pierwszy fragment osadzony jest w kontekście (1 J 1,5-10) zarysowania ogólnego orędzia (kerygmatu) chrześcijańskiego, którego jednym z punktów jest prawda o grzeszności człowieka. Autor Listu mówi zatem o ogólnej ludzkiej skłonności do dopuszczania się nieprawości.

W tym samym momencie autor akcentuje fakt, że grzech oddala nas od Boga. Mówienie o nieprzebywaniu prawdy w wierzących jest odniesieniem życia chrześcijan do Boga. Wspominana przez Jana „prawda” nie jest tylko intelektualną cechą, ale przede wszystkim żywym kontaktem z Bogiem. W analizowanym Liście autor „prawdą” nazywa przede wszystkim Boga (zob. 1 J 4,6; 5,6), w czym nawiązuje do terminologii używanej w czwartej ewangelii, która termin aletheia odnosi do Ojca („pełnego łaski i Prawdy” – J 1,18), Syna (który nazywa się „prawdą” – 14,6) oraz Ducha (nazywanego „Duchem Prawdy” – 16,13).

W drugim tekście natomiast wskazać należy element gramatyczny, który zazwyczaj umyka tłumaczom. Użyty w tym miejscu bezokolicznik amartanein posiada bardziej znaczenie „już dłużej grzeszyć” niż „grzeszyć w ogóle”. A zatem każdy, kto się nawraca, czyli, mówiąc obrazowo, rodzi się z Boga (zob. J 3,5-13), nie może pozostawać w grzesznym położeniu. Fakt pozostawania w grzechu jest sam z siebie zaprzeczeniem nawrócenia, więc niemożliwe jest pogodzenie tych dwu elementów.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.