208. Czy Jezus jest Bogiem?

 

Pytania do Biblii

Czy Jezus jest Bogiem?

Kościół ciągle naucza nas o tym, że Jezus jest Bogiem, ale co na ten temat mówi Pismo Święte? Ja oczywiście uznaje prawdę o Boskości Chrystusa, ale jestem ciekaw czy opiera się to na tradycji czy na stwierdzeniu w Biblii.

Kościół ciągle naucza, że Jezus jest Bogiem, ponieważ jest to główna prawda wiary, wymieniana jako pierwsza ze względu na swoje znaczenie. Ma ona podstawy biblijne, gdyż autorzy natchnieni wspominają o tym wprost kilkukrotnie, a także wskazują na tę prawdę pośrednio wiele razy.

Zacznijmy od wymienienia kilku świadectw pośrednich. Należy tu wskazać na przykład Kazanie na Górze (Mt 5 – 7), w czasie którego Jezus odnosząc się do przykazań Starego Testamentu podaje nową, „doskonalszą” drogę realizowania ich w życiu. Za każdym razem poprzedza On swoją wykładnię stwierdzeniem „a Ja wam powiadam”. W Starym Testamencie nawet najwięksi prorocy swojej nauki nie podpierali własnym autorytetem, ale przekazywali ją jako Boże słowa, natomiast tutaj Jezus stawia wyżej swoją naukę niż polecenia Pięcioksięgu, co każe widzieć w Nim prawodawcę o takim samym autorytecie jak Tego, który przekazał wcześniejsze prawa.

Jezus jest opisany w Nowym Testamencie przy pomocy podobnych atrybutów, które są właściwe tylko Bogu, na przykład władza nad naturą (zob. Mt 8,24-27; Mk 4,35-41; Łk 8,22-25) oraz wszechobecność (Mt 18,20; Mt 28,20; 1 Kor 15,6); odpuszczanie grzechów (Mk 2,1-12; Łk 5,17-26) i wskrzeszanie umarłych. Dalszym przykładem nawiązania do starotestamentowego obrazu Boga jest występujący w Ewangelii Jana tytuł „Ja jestem” – odnosi się on do Wj 3,14, gdzie Bóg nazywa się „Ja jestem, który jestem”.

Przechodząc do bezpośrednich świadectw o bóstwie Chrystusa, zacząć trzeba od tytułu „Pan (gr. Kyrios)”. W Starym Testamencie, w wersji greckiej używany jest w miejscach, w których pojawiało się imię własne Boga – Jahwe. Określając Jezusa w ten sposób pisarze natchnieni wyrażali prawdę, że Jezus jest tym samym Bogiem, który objawiał się we wcześniejszych wiekach przez Mojżesza, proroków i pisarzy. Spośród innych świadectw wskazać należy następujące najważniejsze miejsca:

  • Mk 1,3 (w odniesieniu do działalności Jana Chrzciciela przygotowującego ludzi na przyjście Jezusa Ewangelista używa cytatu z Iz 40,3): „Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki
  • J 1,1: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
  • J 1,18: „Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.
  • J 10,30: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
  • J 20,28: „Tomasz Mu (Jezusowi) odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»
  • Rz 10,13 (o wierze w Jezusa mówi się używając cytatu z Jl 3,5, odnoszącego się w Księdze Joela do Boga): „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony
  • Kol 2,8-9: „Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała
  • Tt 2,13: „oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.
  • Hbr 1,8-9: „Do Syna zaś [powie]: Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy.
  • 1 J 5,20: „Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.