144. Dlaczego odkupienie ma przypominać wyjście z Egiptu?

 

Pytania do Biblii

Odkupienie czy wyjście?

Ks. Bogdan Poniży w książce pt. Księga Mądrości z serii Nowy Komentarz Biblijny na stronie nr 68 napisał tak "...Działanie Jezusa odtwarza porządek wyzwolenia z niewoli egipskiej. WEDŁUG ŻYDOWSKIEJ WIARY, MESJAŃSKIE ODKUPIENIE ODPOWIADA WYBAWIENIU Z NIEWOLI FARAONA..." Moje pytanie brzmi gdzie w ST jest napisane (lub skąd indziej) "..żydowska wiara.." wie ,że "...mesjańskie odkupienie odpowiada wybawieniu z niewoli faraona..."?

Przekonanie, że odkupienie mesjańskie będzie podobne do wyzwolenie z niewoli egipskiej w judaizmie bazuje na dwu elementach, po pierwsze na dwukrotnym doświadczeniu w historii narodu izraelskiego niewoli oraz nauczaniu proroków.

Niewola w Egipcie i wygnanie babilońskie w opinii Żydów były bardzo podobnymi wydarzeniami. Zostali oni uwięzieni w obcej ziemi i nie mogli z niej własną mocą wyjść. Z tego też powodu tak jak w Egipcie, co przekazuje Biblia, Hebrajczycy wołali do Boga i zostali wysłuchani, tak też w czasie niewoli zatrzymujących wyznawców jedynego Boga w Babilonii, Boże wybranie Cyrusa pozwoliło im na powrót do ojczyzny.

W swojej historii Królestwa Izraela i Judy cieszyły się całkowitą niepodległością i niezależnością tylko przez bardzo krótkie momenty. Dlatego też w czasach ucisków ze strony sprawujących kontrolę przypominano sobie momenty cudownej interwencji Boga w historię na rzecz swoich wiernych, wśród których szczególne miejsce zajmowało wyjście z Egiptu. Dlatego też prorocy, gdy głosili wyzwolenie mówili o nim w kategoriach analogii do exodusu dokonanego za pośrednictwem Mojżesza.

Choć prorocy bardzo rzadko wspominają osobę Mojżesza, to obrazy, które towarzyszyły wyjściu pojawiają się w wyroczniach o wyzwoleniu Izraela z jego grzechów i jego niewoli. W taki sposób często nawiązuje do Księgi Wyjścia prorok Izajasz (np. 43,16-21; 50,2; 52,3-6).

Kolejnym elementem, w którym nauczanie proroków nawiązuje do wydarzenia wyjścia z Egiptu, jest zapowiedź zawarcia Nowego Przymierza. Poprzez przywołanie tematu Nowego Przymierza autorzy odwołują się najpierw do Starego Przymierza, które zostało złamane. Prorok Ozeasz mówi, że Nowe Przymierze zostanie zawarte, gdy Bóg po raz kolejny wyprowadzi swoją oblubienicę, Izrael, na pustynię (zob. Oz 2).

Z czasem jednak w myśli Izraelitów dokonuje się przejście od czysto politycznego traktowania wybawienia, do ujrzenia go w kategoriach duchowych, tzn. wyzwolenia z grzechów, co szczególnie podkreślają pieśni o Słudze Pańskim, przekazane przez proroka Izajasza.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.