112. "Chyba jednak powinniśmy jeść koszernie..." (Mt 5,17)

 

Pytania do Biblii

Czy nie powinniśmy jeść koszernie?

Pan Jezus powiedział  "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić." Dlaczego więc nie obowiązują chrześcijan przepisy dotyczące koszerności i inne prawa zapisane w Starym Testamencie?

Przytoczony wyżej fragment Nowego Testamentu należy do jednych z najczęściej wykorzystywanych w nauczaniu zarówno katechetycznym, jak i homiletycznym. Bardzo często jest on nadużywany i źle interpretowany w ramach powyższego zastosowania. Jego interpretacja (właściwa lub błędna) rzutuje na podejście do całego nauczania i życia Jezusa. Powyższy fragment stanowi bowiem niejako programowe streszczenie relacji Jezusa do Starego Testamentu. Powyższy cytat pochodzi z Ewangelii według Mateusza (5,17).

Właściwe rozumienie powyższego wersetu wymaga przebadania znaczenia dwu czasowników określających podejście Jezusa do Starego Przymierza: „znieść (katalyo)” oraz „wypełnić (pleroo)”. Znaczenie pierwszego z nich („znieść”) może suponować dwie czynności: albo usunięcie w znaczeniu pozbawienia ważności (tzn. od momentu, w którym Jezus rozpoczyna swoją działalność, Prawo i Prorocy nie obowiązują), albo wykroczenie przeciwko Prawo (czyli Jezus swoją działalnością łamałby Prawo). Drugie z powyższych znaczeń nie wchodzi w rachubę, ponieważ prostą implikacją byłoby przekonanie, że Jezus przyszedł, aby przestrzegać Prawo. W takim kontekście w drugiej części wersetu należałoby się spodziewać raczej czasownika „zachowywać”, jako posiadającego przeciwne znaczenie do wymienionego „przekraczać”.

Czasownik pleroo pojawia się u pierwszego ewangelisty 16 razy. Dla porównania – Marek używa go 2 razy, Łukasz – 9. We wszystkich miejscach (zob.np.: 1,22; 2,15.23; 4,13; 8,17; 12,17; 13,35; 21,4; 26,56)oznacza on aktualizację, zrealizowanie tego, co wcześniej zostało zapowiedziane. Jednocześnie jednak wydarzenie „spełnienia” proroctw przez Jezusa jest przewyższeniem tego, czego oczekiwano do tej pory.

Owo urzeczywistnienie i zrealizowanie całego Starego Przymierza należy rozumieć nie tylko w kontekście mów Jezusa (ów fragment znajduje się w początkowej części tzw. Kazania na Górze, które stanowi pierwszą z pięciu mów Jezusa zapisanych w pierwszej ewangelii), ale także Jego czynów. Oznacza to, że Jezus nie głosi nowego Prawa, ale też nie powtarza Starego. Mocą autorytetu Bożego objawia właściwe przesłanie poszczególnych nakazów, by objawić właściwą wolę Boga.

Jeżeli natomiast chodzi o przepisy koszerności należy mieć w pamięci fragment Mt 15,11-20. Jezus tłumaczy, że nie pokarm zanieczyszcza serca człowieka, bo pożywienie pozostaje tylko w ramach układu pokarmowego, natomiast prawdziwa nieczystość dotyczy serca człowieka, które jest zanieczyszczane prawdziwymi grzechami, których katalog wymienia Jezus. Dodatkowo o kwestii spożywania pokarmów przez chrześcijan traktują takie fragmenty jak: tzw. Sobór Jerozolimski (Dz 15) oraz "traktat" św. Pawła na temat spożywania mięsa ofiarowanego bożkom (1 Kor 8).

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.